2024.gada 25. maijs

Anšlavs, Junora

Jēkabpils Radio1 ziņas 2019.gada 9.janvārī

Jēkabpils Radio1 ziņas 2019.gada 9.janvārī

Radio1 ziņas pulksten 9.00-10.00-12.00
Radio1 ziņās klausieties:Ugunsdrošības situācijas uzlabošanai Latvijā paredz virkni pasākumu; Pļaviņās nodrošina ceļu tīrīšanu līdz mazaizsargāto iedzīvotāju mājām; un Bibliotēkas piedāvā jaunu pakalpojumu bez maksas lasīt latviešu autoru e-grāmatas.

Ministru kabinets izskatījis Iekšlietu ministrijas sagatavoto konceptuālo ziņojumu Par valsts politiku ugunsdrošības jomā, kura mērķis ir uzlabot situāciju valstī. Ir paredzēts pilnveidot ugunsdrošības uzraudzību un prevencijas pasākumus, kā arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību dienestu attīstību. Viens no veicamajiem pasākumiem paredz ugunsdrošības risku novērtēšanas instrumenta – ugunsbīstamības kartes izveidi visai valsts teritorijai, kas ļaus identificēt attiecīgos riskus, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, infrastruktūru, bīstamos objektus, notikušos ugunsgrēkus, ugunsgrēkos bojāgājušo un cietušo skaitu. Lai veicinātu brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldības ugunsdzēsības dienestu attīstību, divu gadu laikā paredzēts īstenot pilotprojektu, kurā no dažādiem valsts reģioniem tiks izraudzītas piecas brīvprātīgo vai pašvaldības ugunsdzēsēju komandas, kuras tiks apmācītas un iesaistītas mazāk sarežģītu ugunsgrēku dzēšanā. Līdz ar to tiks praktiski testēti iespējamie nākotnes sadarbības risinājumi.

Valdība atbalstījusi Eiropadomes lēmumu par līgumu ar Lielbritāniju. Lēmums paredz apstiprināt un parakstīt Lielbritānijas izstāšanās līgumu no Eiropas Savienības. Šis līgums vēl jāapstiprina visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Jau ziņots, ka Ārlietu ministrija iepriekš brīdināja, ka gadījumā, ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības bez vienošanās, trīs gadu laikā Latvijas budžetā būs jāparedz papildu tēriņi vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā.

ASV kompānija "OceanGate" šogad nolēmusi rīkot ekspedīcijas, kuru laikā apskatīs nogrimušā kuģa "Titāniks" vraku. Tiesa, ekspedīcijas dalībniekiem par to būs jāmaksā 100 tūkstoši ASV dolāru. Ārvalstu mediji vēsta, ka kuģa vraka apskate plānota jau 2018.gada maijā, tomēr slikto laikapstākļu dēļ ekspedīcija pārcelta uz šo gadu. Ekspedīcija ilgs 11 dienas un tiek lēsts, ka cena par dalību tajā ir atbilstoša tam, cik mūsdienās izmaksātu vienas personas atpūta tādā luksus klases kuģi kā "Titāniks". Paredzēts, ka ekspedīcija šī gada laikā notiks sešas reizes. Katrām no tām var piedalīties līdz deviņām personām. Tāpat izvirzīts nosacījums, ka ekskursijas dalībniekam jābūt vismaz 18 gadus vecam. Kā zināms, tad "Titāniks" savu ceļu sāka 1912.gadā. Tobrīd tas bija lielākais pasažieru kuģis pasaulē.

Turpinām ziņas

Šogad Pļaviņu novada pašvaldības budžetā tiks paredzēti līdzekļi ceļu tīrīšanai līdz mazaizsargāto novada iedzīvotāju mājām. Pašvaldība tīrīs ceļus posmā no pašvaldības ceļa līdz mājām ziemas periodā pirmās un otrās grupas invalīdiem, vientuļajiem pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām personām. Atsevišķos gadījumos, izvērtējot nepieciešamību, ceļa tīrīšanu var paredzēt arī uz citiem, piemēram, tūrisma vai apskates objektiem. Tīrāmo ceļu sarakstu domes vadība gatavos sadarbībā ar pagastu pārvalžu vadītājām. 

Noslēdzies konkurss uz Krustpils novada pašvaldības aģentūras – pansionāta “Jaunāmuiža” direktora amtu. Zināms, ka konkursā bija pieteikušies 11 pretendenti. Visvairāk punktu ieguva Solvita Geduša. Viņas kandidatūra apstiprināšanai tika virzīta uz pašvaldības ārkārtas domes sēdi un guva deputātu atbalstu. Līdz šim Solvita Geduša ir strādājusi Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrā. Jaunā pansionāta direktore darbu ir sākusi no janvāra.  Kā zināms direktors darbā tiek pieņemts uz pieciem gadiem, pēc tam tiek rīkots konkurss uz šo amata vietu. Savukārt iepriekšējā direktore Maija Upmale šoreiz konkursā vairs nepieteicās.  Pašvaldības aģentūrā “Jaunāmuiža” viņa nostrādājusi 22 gadus. Un vēl

Visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, arī Jēkabpils galvenajā un pilsētas bibliotēkā,  šajā – 2019. – gadā lasītājiem tiek piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpojums – “3td (jeb trešais tēva dēls) e-GRĀMATU bibliotēka” vietnē www.3td.lv . To nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA “Tieto Latvia”, apgādu “Zvaigzne ABC” un publiskajām bibliotēkām. No šīs nedēļas, 7. janvāra ikvienam ir iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lasītāju, ar publiskās bibliotēkas e-kataloga autorizācijas datiem (lietotājvārds un parole) jāveic reģistrācija vietnē www.3td.lv . Ja vēl neesat kļuvis par publiskās bibliotēkas lasītāju vai arī iepriekš neesat tajā izmantojis autorizācijas datus, varat vērsties jebkurā pašvaldību publiskajā bibliotēkā.

Radio1 Preiļu Novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Decembra domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada Attīstības programmas aktualizēto Investīciju plānu 2018.-2024. gadam, kurā iekļauti pašvaldības attīstības projekti/ aktivitātes vai to idejas, kas realizējamas, lai sasniegtu stratēģiskajā daļā izvirzītās vidēja termiņa prioritātes.
Investīciju plānā ir atspoguļots finansējums pašvaldības attīstības veicināšanai – gan pašvaldības līdzekļi, gan investīcijas, ko pašvaldība jau ir piesaistījusi vai plāno saņemt gan nacionālā līmenī, gan arī no ārvalstīm, tai skaitā Eiropas Savienības atbalsta. Aktualizētais Investīciju plāns 2018.-2024.gadam ir pieejams pašvaldības mājaslapā www.preili.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā www.tapis.gov.lv.

Decembra domes sēdē deputāti piešķīra arī kārtējo pašvaldības līdzfinansējumu 400 eiro apmērā dzīvojamās mājas Preiļu novada Saunas pagastā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai.
Kopumā aizvadītajā 2018. gadā Preiļu pilsētā ar domes lēmumu ir piešķirts līdzfinansējums 21 objektam par kopējo summu 10 tūkstoši 489 eiro, patlaban pieslēgums izbūvēts un līdzfinansējums ir izmaksāts 13 objektiem par kopējo summu 5 tūkstoši 40 eiro. Pagastu teritorijās pieslēgumu ierīkojumiem piešķirts līdzfinansējums 8 objektiem, kopsumma sastāda 2 tūkstoši 920 eiro. 

Jau ziņots, ka domes saistošie noteikumi paredz no jauna veidojamiem pieslēgumiem pašvaldības līdzfinansējumu 20 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 400 eiro par vienu pieslēgumu.

Turpinām ziņas

28. decembrī Preiļos biedrībā „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” tika svinīgi prezentēta „Silto smilšu iekārta”, kas, tāpat kā interaktīvais galds, iegādāti projektā „Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika pavadīšanai un mācību procesa dažādošanai”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Preiļu 1. pamatskola nu ir kļuvusi par trešo vispārizglītojošo skolu Latvijā, kurā ir pieejams Dabas vides estētikas studijas centrālais elements – „Silto smilšu iekārta”, kas, radīta Latvijā, bet nu Eiropā jau pazīstama ar reģistrētu preču zīmi WARMSANDBOXR. Turklāt darbam ar šo iekārtu jau ir pieejami trīs speciālisti ar atbilstošu sagatavotību, ko apliecina sertifikāts – Inese Matisāne, Ligita Rubīne un Sanita Loginova. Projekta kopējās izmaksas sastāda 10 tūkstoši 366 eiro.

Jauniešiem Preiļu novadā ir iespēja uzlabot savas prasmes, atrast darbu vai uzsākt mācības, piedaloties projektā. Preiļu novadā tiek īstenots projekts “PROTI un DARI!”, kura laikā jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu - tiek iesaistīti dažādos neformālās izglītības un citos pasākumos, aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra un Valsts izglītības attīstības aģentūra, kā arī nevalstisko organizāciju un jauniešu centru darbībā. Jaunieši projekta laikā var apgūt dažādas jaunas prasmes un zināšanas, apmeklēt dažādus pasākumus, iesaistīties brīvprātīgajā darbā, projekta ietvaros tiek sniegtas arī individuāls, regulārs mentora atbalsts un nepieciešamo speciālistu konsultācijas. Visi projekta pasākumi un aktivitātes iesaistītajam jaunietim tiek segti no projekta finansējuma. Tālrunis saziņai: 29327010 Santa.

Un vēl kultūras pasākumi

12. janvārī plkst. 12 Preiļu Kultūras namā notiks Preiļu novada pensionāru atpūtas pasākums “Ak, gadi, jūs dīvainie dārgumi…”. Pasākumā piedalās novada senioru mākslinieciskie kolektīvi. Koncertu sniegs arī mūziķis - RIKARDEONS. Pasākuma dalībniekus sagaida lustīga izdancošanās un citi pārsteigumi. Pasākuma organizatori aicina līdzi ņemt labu garastāvokli un groziņu.

18. janvārī plkst. 11 Preiļu Kultūras namā notiks Represēto pasākums. Programmā: filmas “Rozes zem sniega” pirmizrāde, pasākuma dalībnieki iejutīsies “Sibīrijas Večerinkā”, dalībniekus aicina līdzi ņemt groziņus.


Radio1 ziņas pulksten 13.00-14.00-15.00
Radio1 ziņās klausieties: Brexit būtisku ietekmi eirozonai neradīs; Šodien sākas karjeras atbalsta kampaņa "Mācies būvniecību"; un Sinoptiķu jaunākās prognozes liecina, ka mēneša vidū aktivizēsies cikloni, pieaugs nokrišņu daudzums.

Lielbritānijas iziešana no Eiropas Savienības  būtisku ietekmi uz eiro kā valūtu vai eirozonas vai Eiropas Savienības ekonomisko attīstību neatstās, intervijā Latvijas televīzijai sacīja Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis. Ekonomiskās izaugsmes temps Eiropas Savienībā tiek prognozēts aptuveni 2% apmērā gadā, un arī pēc “Brexit” tiek prognozēts līdzīgs temps. Lielāka “Brexit” ietekme būšot uz pašas Lielbritānijas ekonomiku. Vienlaikus viņš atzina, ka Londona turpinās pastāvēt kā būtisks finanšu centrs. Tikmēr tirgus dalībniekiem Londonā gan ir jālemj, kā turpmāk vēlas apkalpot Eiropas Savienības klientus. Dombrovskis prognozē, ka daļa no finanšu centra aktivitātēm pārcelsies uz kādām Eiropas Savienības valstīm, jo būs jānodrošina klātbūtne pakalpojumu sniegšanā.

Bijušās Aizkraukles prokurores Diānas Bebres-Kondrātes prasība pret prokuratūru atjaunot viņu amatā un atlīdzināt darba samaksu par piespiedu kavējumu laiku šodien nonāks apgabaltiesā, kurai būs jālemj par lietas tālāko virzību. Šonedēļ Bebres-Kondrātes pārstāvis tiesā pārsūdzējis tiesas spriedumu, ar kuru bijušās prokurores prasība noraidīta, iesniedzot apelācijas sūdzību. Lēmums par tālāko prasības virzību būs jāpieņem Administratīvajai apgabaltiesai. Jau vēstīts, ka 2018.gada 7.decembrī ar tiesas spriedumu administratīvajā lietā nolemts pilnībā noraidīt Bebres-Kondrātes prasību pret prokuratūru atjaunot viņu amatā un atlīdzināt darba samaksu par piespiedu kavējumu laiku. Tāpat arī vēstīts, ka Aizkraukles prokurore 2015.gada pavasarī bija iesaistīta autoavārijā, atteicās no alkohola testa, kas tiek pielīdzināts braukšanai dzērumā, un turklāt uzvedās rupji. Prokurores auto braucis pa pretējo joslu un ietriecies stāvošā mašīnā.

Jēkabpils dome slēgs līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Tiesu namu aģentūra” par nekustamo īpašumu maiņu. Līgums paredz mainīt  domei piederošo zemes gabalu Jēkabpilī, Neretas ielā 39 – uz kura top jaunais tieslietu nams, pret “Tiesu namu aģentūras” īpašumiem Brīvības ielā 126 jeb Justīcijas nama ēku un Rīgas ielā 150 jeb ēku, kurā atrodas zemesgrāmatu Jēkabpils nodaļa. Sertificēti vērtētāji noteikuši šādas maināmo īpašumu cenas: ēkas Brīvības ielā 126 nosacītā cena ir 70 tūkstoši eiro, ēkas Rīgas ielā 150 – 63 tūkstoši eiro un zemes gabala Neretas ielā 39 cena ir 135 tūkstoši eiro. Maiņas gadījumā cenu starpība ir līdz 20% un ir 2000 eiro, ko pieļauj likumdošana. “Tiesu namu aģentūra” piekrīt Jēkabpils domei segt šo cenu starpību. Tāpat arī izdevumus,  kas saistīti ar Jēkabpils domes nekustamā īpašuma pārreģistrēšanu zemesgrāmatā uz valsts akciju sabiedrības «Tiesu namu aģentūra» vārda, segs aģentūra.

Turpinām ziņas

Latvijas dabas fonds par 2019.gada dzīvotni izvēlējies vecus vai dabiski boreālosmežus. Tie ir pārsvarā priežu un egļu, kā arī bērzu, apšu un jaukti meži, kuriem raksturīga neliela saimnieciskās darbības ietekme vai tā ilgu laiku nav bijusi vispār. Šādi veci un dabiski meži ar dažādu sugu, izmēru un vecuma kokiem un kritalām ir neaizstājama dzīvotne daudzām apdraudētām sugām, īpaši sūnām, ķērpjiem, sēnēm un vabolēm, kā arī putniem. Bioloģiskās daudzveidības ziņā šī ir nozīmīgākā Latvijas  mežu  daļa, tomēr mūsdienās no dabiskiem veciem mežiem atlikuši vien nelieli fragmenti - tie kopumā aizņem tikai 0,5% no Latvijas teritorijas vai 1% no visiem Latvijas mežiem. Latvijā un arī citviet pasaulē vecos mežus visvairāk ietekmē kailciršu mežsaimniecība, jo ar kailcirti šī kompleksā kokaudze tiek pilnībā iznīcināta, un zaudētās funkcijas nelīdzsvaro pat saglabātie ekoloģiskie koki. 

Šodien tiek atklāta Latvijas mēroga karjeras atbalsta kampaņa "Mācies būvniecību". Kampaņas mērķis ir radīt priekšstatu par labas prakses piemēriem būvniecības nozarē, popularizēt mācības profesionālās izglītības iestādēs, studiju iespējas augstskolās un koledžās, kā arī iedvesmot jauniešus darbam būvniecībā. Kampaņa norisināsies jau ceturto gadu. Tās laikā laikā prezentēs jauno kampaņas informatīvo bukletu “Aizraujoša profesija - būvnieks”. Plašāka informācija par kampaņu publicēta mājas lapā www.buvniekupadome.lv

Un vēl

Sākot ar piektdienu, laikapstākļus Latvijā noteiks cikloni, tādēļ biežāk un spēcīgāk snigs un līs, prognozē sinoptiķi. Ceturtdienas rītā un naktī uz piektdienu valsts dienvidaustrumu novados, debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra var noslīdēt līdz -15 grādiem un nedaudz zemāk, bet piektdien Kurzemē gaiss iesils līdz +2..+4 grādiem un neliels atkusnis skars arī valsts centrālo daļu. Pirmā plašā nokrišņu zona Latviju šķērsos piektdien no ziemeļrietumiem - snigs, mazliet putinās un daudzviet sniegs pāries lietū. Sestdien uzspīdēs saule, īslaicīgi snigs un gaisa temperatūra svārstīsies ap nulli, savukārt svētdien no dienvidrietumiem gaidāmi nokrišņi. Atbilstoši pašreizējai "Global Forecast System" prognozei vairāk snigs un līs pirmdien, 14.janvārī, kad Latviju sasniegs jauns ciklons. Aiz tā ieplūdīs vēsāks gaiss, bet nākamās nedēļas vidū iespējams nākamais ciklons un pamatīgi nokrišņi, tai skaitā sniegputenis. Kopējais nokrišņu daudzums nākamo desmit dienu laikā var sasniegt 30-50 milimetru. 

Radio1 ziņas pulksten 17.00-18.00
Radio1 ziņās klausieties: Ārvalstu investīciju vides indekss Latvijai pērn saglabājies viduvējs; Saeimas komisija atbalsta priekšlikumu līdz vasarai atlikt veselības pakalpojumu dalīšanu divos grozos; un Kādi ir latvijas iedzīvotāju saldumu ēšanas paradumi?

Latvijā ārvalstu investoru noskaņojums gada laikā nav mainījies, šodien, iepazīstinot ar Ārvalstu investīciju vides indeksu 2018.gadā, atzina tā veidotājs Rīgas ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka. Tāpat kā pirms gada, ārvalstu investori kopējo investīciju vides pievilcību Latvijā ir novērtējuši viduvēji - ar 2,5 punktiem no pieciem iespējamajiem. Salīdzinot ar 2017.gadu, investoru skatījumā nedaudz ir uzlabojusies situācija demogrāfijā un veselības aprūpē, taču par vēl lielāku problēmu ir kļuvusi darbaspēka pieejamība.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas "Moneyval" konstatēto risku mazināšanai galvenais ir praktiski darbi, nevis tikai normatīvo aktu uzlabošana, šodien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā uzsvēra rekomendāciju īstenošanā iesaistīto iestāžu pārstāvji. Plānā ietvertie pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma risku finansēšanas novēršanā ir jārealizē līdz 31.decembrim. Kontroles dienesta vadītāja Ilze Znotiņa uzsvēra, ka no saturiskās puses plāns ir ambiciozs, bet tajā nav precīzi definēts, kuri pasākumi ir izšķiroši. Pēc viņas teiktā, viena no svarīgākajām lietām ir uzraudzība pār "ABLV Bank" likvidāciju. Tāpat svarīgas jomas, kurām tiks pievērsta uzmanība, ir terorisma finansēšanas jautājumi, izmeklēšanas efektivitāte un nacionālo risku novērtējums. 

Jau ziņots, ka "Moneyval" Latvijas rīcību atzīst par mazefektīvu divās jomās - patiesā labuma guvēju noteikšanā un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanā.

Neskatoties uz to, vai Lielbritānija no Eiropas Savienības izstāsies ar vai bez vienošanās, būs nepieciešams grozīt virkni Latvijas likumu un normatīvo aktu, Saeimas Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas kopsēdē sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Viņš skaidroja, ka valdībā virzāmo likumu sagatavošanu noteiks Lielbritānijas izstāšanās būtība, proti, tas, vai Lielbritānijas parlaments nākamnedēļ atbalstīs Izstāšanās līgumu.  Ministrs norādīja, ka viens no likumiem, kas būs jāgroza, būs Imigrācijas likums. Ja Lielbritānija no ES izstāsies bez vienošanās, varētu būt pārrāvums attiecībā uz sociālās drošības jautājumiem, kas nozīmējot, ka, visticamāk, būtu nepieciešami grozījumi arī Valsts sociālo pabalstu likumā un likumā Par valsts pensijām. Rinkēvičs uzsvēra, ka vairāki lēmumi, kas tiks pieņemti, būs vērsti uz to, lai nodrošinātu maksimāli netraucētu ekonomisko sadarbību, bet jautājumu loks, kas skar sertifikācijas, dažādu dokumentu un diplomu atzīšanu, pāris mēnešus var būt diezgan nopietni traucēts.

Turpinām ziņas

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija atbalstījusi priekšlikumu līdz vasarai atlikt veselības pakalpojumu dalīšanu divos grozos. Atbalstītais priekšlikums paredz jaunās kārtības darbību atlikt līdz 1.jūlijam, taču komisijas priekšsēdētājs Andris Skride žurnālistiem skaidroja, ka rosinās vēl precizēt atlikšanas datumu, nosakot to līdz 1.jūnijam. Komisijai vēl būs jābalso par attiecīgu likuma grozījumu redakciju virzīšanu skatīšanai Saeimā.

Šonedēļ interesentu trūkuma dēļ nav notikusi iecerētā slēgtās Asares pamatskolas nomas tiesību izsole. Noteiktajā termiņā izsolei nebija pieteicies neviens pretendents, tāpēc izsole nav notikusi. Vai pašvaldība mēģinās vēlreiz ieinteresēt potenciālos nomniekus, lems domes vadība un deputāti janvāra komiteju un domes sēdēs. Jau vēstīts, ka, kamēr pašvaldība nav atradusi pielietojumu slēgtās Asares pamatskolas telpām, tās nolemts izsolīt. 

Un vēl

Gandrīz ceturtā daļa jeb 24,8% Latvijas iedzīvotāju saldumus ēd katru dienu, bet 42,3% tos ēd vairākas reizes nedēļā, kamēr pārējie retāk, liecina jaunākie "Maxima mazumtirdzniecības kompass" dati. Aptaujā noskaidrots, ka aizvien vairāk Latvijas iedzīvotāju domā par veselīgu dzīvesveidu, tādēļ meklē veselīgākas saldumu alternatīvas. Tāpat arī secināts, ka iedzīvotāju iepirkumu grozu saturs kļūst veselīgāks, tomēr tas nenozīmē, ka tie atsakās no saldumiem vispār. Izpētot pircēju ikdienas iepirkumu groza kopējo saturu, pēc pārdošanas datiem redzams, ka kopumā saldumi veido 5,4% no visiem ikdienas pirkumiem - 1,3% no tiem ir konditorejas izstrādājumi un 4,1 % šokolādes tāfelītes, šokolādes konfektes, batoniņi un citi saldumi.

Atstājiet komentāru