2020.gada 31. marts

Atvars, Gvido

Jēkabpils domes deputāti vienbalsīgi apstiprina 2020.gada budžetu (FOTO)

Jēkabpils dome ceturtdien, 23.janvāra ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja 2020.gada budžetu. Sēdē piedalījās un par budžetu balsoja - Aivars Kraps (GKML), Kristīne Ozola (Bezpartejiskā), Leonīds Salcevičs (JRP), Māris Dimants (JRP), Aleksandrs Deinis (JRP), Aigars Nitišs (LZP), Broņislavs Ivanovskis(S), Andrejs Gavrilovs (S), Nikolajs Anuškevičs(LP), Raivis Ragainis(LZP), Līga Kļaviņa (LZS). Sēdē nepiedalījās Mārtiņš Svilis (LRA) un Signe Bērziņa (Bezpartejiskā). Pašvaldības ieņēmumi no nodokļu un nenodokļu maksājumiem, ieskaitot saņemtās mērķdotācijas, taču bez aizņēmumu summām, 2020.gadā plānoti 40 miljoni 624 tūkstoši 208 euro apmērā. Savukārt izdevumi ievērojami pārsniedz ieņēmumus, sasniedzot 71 miljoni 482 tūkstoši 605 euro.

Salīdzinot ar pagājušā gada budžetu nedaudz auguši ieņēmumi un krietni vairāk izdevumi. 2019. gada budžets tika pieņemts ieņēmumos - 40 009 952 euro, bet izdevumos - 50 012 726 euro, pērn pašvaldības budžeta deficīts sasniedza desmit miljonus euro. 

Budžeta ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā 2020.gadā salīdzinājumā ar 2019.gada faktisko izpildi nav būtisku izmaiņu un galvenie ieņēmumu avoti ir palikuši tādi kā iepriekšējos budžeta gados, teikts ziņojumā par 2020.gada budžetu. 


Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda noteikta – 5 998 505 euro (2019.gada prognoze bija 4 350 501 euro, faktiskā izpilde līdz gada beigām – 4 549 890 euro). 2020.gada sākumā saņemts dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu – 112 167 euro. Lai kompensētu nodokļu reformas negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem, 2019.gadā tika saņemta speciālā dotācija no valsts budžeta - 288 074 euro. 2020.gadā pēc izlīdzināšanas prognozētie izlīdzinātie vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju Jēkabpils pilsētā ir 760 euro.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) par zemi, ēkām un mājokļiem 2020.gadā ieņēmumu prognoze ir 622 498 euro, papildus pašvaldība, plāno ieņemt 45 000 euro. 2019.gada prognoze bija 620 855 euro, taču pašvaldība iekasēja nodokli ar lielāku koeficientu, t.i. papildus saņēma 189 347 euro virs prognozes, kā arī tika iekasēti NĪN parāda maksājumi par iepriekšējiem periodiem – 69 224 euro. Pēc 2020.gada janvāra mēnesī faktiski saņemtajiem maksājumiem plānoti ieņēmumi par iepriekšējo gadu parādiem – 4 300 euro.

Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars ir aptuveni 2% no kopējiem budžeta ieņēmumiem.

Nodokļu ieņēmumi par pakalpojumiem un precēm 2020.gada budžetā sastāda 0,44 % no kopējiem ieņēmumiem, t.sk. ieņēmumi no azartspēļu nodokļa - 150 000 euro apmērā, kaut gan faktiski līdz iepriekšējā gada beigām tika saņemti – 204 160 euro un ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti 28 800 euro, kaut gan 2019.gadā (pašvaldības speciālajā budžetā) tika saņemti 46 451 euro.

Nenodokļu ieņēmumos 768 868 euro lielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pašvaldības īpašumu iznomāšanas. Ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām tiek plānoti 708 987 euro.

Valsts budžeta transfertu apmērs 2020.gadā sastāda vairāk nekā 66% no kopējiem  ieņēmumiem un ir plānots, ņemot vērā valsts budžetā paredzēto finansējumu un spēkā esošos normatīvos aktus. 2020.gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldība plāno saņemt no valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu (tajā skaitā 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai un interešu izglītības nodrošināšanai) atalgojumam 8 mēnešiem kopsummā 2 497 260 euro, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atalgojumam – 614 027 euro (12 mēnešiem). 

Budžetā plānoti Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei – 56 318 euro (18,32 euro vienam izglītojamajam), Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.- 4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai 112 370 euro (0,71 euro vienam skolēnam dienā) un finansējums XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises nodrošināšanai – 64 680 euro. Mērķdotācijas pašvaldībām māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai – 7543 euro. Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums parakstu vākšanas nodrošināšanai - 1251 euro. 

No Valsts Nodarbinātības aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta "Algotais pagaidu sabiedriskais darbs" realizēšanai plānots saņemt 57 160 euro, skolēnu nodarbinātībai vasarā 19 350 euro. Kultūras ministrijas finansējums projekta “Skolas soma” realizācijai – 36 582 euro. Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti 79 920 euro, kā arī finansējumu audžuģimeņu atbalsta nodrošināšanai 11 500 euro. Dotācija no Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai – 93 470 euro, kā arī autoceļu (ielu) fonda līdzekļi – 583 856 euro. Zemkopības ministrijas finansējums Zivju fonda dotācija - 4731 euro. Finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem projektu realizēšanai, tajā skaitā priekšfinansējuma atgriešanai, iekļauts 2020.gada Jēkabpils pilsētas budžetā plānoto projektu finansējuma apjomā 16 421 600 euro.

Budžeta izdevumi pa nozarēm

Pašvaldības izdevumi 2020.gadā kopā plānoti 70 327 605 euro, savukārt plānotie ieguldījumi pamatkapitālā 1 155 000 euro, finasējums kopā 71 482 605 eiro, tajā
skaitā izdevumi no mērķdotācijām un aizņēmumiem, kas iedalīti funkcionālajās kategorijās.

Lai arī izdevumi krietni pārsniedz ieņēmumus – par 30 miljoniem 858 tūkstošiem 397 eiro, Jēkabpils domes budžets šogad pieņemts bez deficīta, jo starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem sedz – iepriekšējā gada līdzekļu atlikums – vairāk nekā 8 miljoni eiro, kā arī šogad plānotie aizņēmumi vairāk nekā 25 miljoni eiro. Samērā apjomīgs finansējums sadaļā “Ekonomiskā darbība” atvēlēts pašvaldības ielu uzturēšanai un remontiem – kopumā 1 148 908 euro (neietverot Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektus).

Finansējums paredzēts sekojošām aktivitātēm:

- ielu ikdienas uzturēšanai un pārvaldīšanai: asfaltbetona seguma bedrīšu remontam un
ielu atputekļošanai pašvaldības teritorijā, lietus ūdens kanalizācijas tīklu apkalpei,
kanalizācijas - ūdensvada aku iesēdumu remontdarbiem pilsētas ielās un citiem darbiem
– kopā 190 440 euro no pašvaldības budžeta līdzekļiem;

-pašvaldības ielu uzturēšanai un remontam no valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda
līdzekļiem – 583 856 euro. Atbilstoši grozījumiem “Likumā par budžeta un finanšu
vadību”, sākot ar 2020.gadu, autoceļu fonda ieņēmumi plānoti pamatbudžetā (līdz
2020.gadam pašvaldības speciālajā budžetā), pamatojoties uz Satiksmes ministrijas
mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījumu. Mērķdotācijas apjoms 2020.
gadam noteikts par 31 672 euro lielāks nekā iepriekšējā gadā. Līdzekļus plānots izlietot
asfaltbetona seguma bedrīšu remontam, tranzīta ielu un tilta uzturēšanai, luksoforu
tehniskajai apkalpošanai, ielu uzturēšanai ziemas periodā, autobusu pieturu uzturēšanai,
satiksmes drošības nodrošināšanai pilsētas ielās (ceļa zīmju, ceļa barjeru, gājēju
nožogojumu tehniskai apsekošanai un uzturēšanai), kā arī aizdevuma pamatsummas
atmaksai ielu investīciju projektam “Ledus ielas jaunbūve Jēkabpils pilsētā”.

- tilta pār Daugavu šuvju remonta tehniskās dokumentācijas izstrādei - 5000 euro;
- Jēkabpils pilsētas ielu asfaltēšanai (dokumentācijas izstrādei, būvdarbiem) – 200 000
euro. Darbus plānots veikt Ābeļu , Medņu, Ļaudonas ielās, kā arī atsevišķos ielu posmos
Liliju, Tīruma, Dzirnavu, Kaļķu, Līvānu, Kurzemes, Viestura ielās;
- gājēju un velo infrastruktūras attīstībai Jēkabpilī (dokumentācijas izstrādei, būvdarbiem)
- 80 000 euro. Plānots izbūvēt gājēju un velo celiņus atsevišķos ielu posmos Neretas,
Zemgales, Auseklīša, Mežrūpnieku, Jaunā, Nameja, Zemgales, Raiņa ielās un Pils rajonā;
- 2019.gadā uzsāktā Parka ielas posma, Siguldas ielas posma un Kokneses ielas
asfaltbetona segas izbūves pabeigšanai – 27 160 euro;
- brauktuves remontdarbu veikšanai Zīlānu ielas posmā no Oļu ielas līdz Mežāres ielai,
Jēkabpilī – 62 452 euro.

Izdevumi budžeta sadaļā “Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” 2020.gadam kopā plānoti 11 185 477 euro, tajā skaitā no kredītlīdzekļiem 4 259 299 euro un mērķa finansējuma 3 158 536 euro. 

Izdevumi paredzēti šādiem pasākumiem:

- pašvaldības īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai, tajā skaitā dzīvojamo un
nedzīvojamo telpu uzturēšanai, komunālo pakalpojumu apmaksai pašvaldības īpašumos
(izdevumiem par apkuri, ūdeni un kanalizāciju, elektroenerģiju, atkritumu izvešanu u.c.),
strūklaku un liftu tehniskai apkopei, bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošanai, apsardzes
pakalpojumiem, pašvaldības telpu uzkopšanai, ēku automātiskās ugunsaizsardzības
iekārtu apkalpošanai, videonovērošanas sistēmas apsaimniekošanai, apdrošināšanas
izdevumiem, nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa nodrošināšanai – inventarizācijas
lietu, zemes robežu plānu izstrādei, pašvaldības īpašumu reģistrēšanai Zemesgrāmatā,
notāra pakalpojumu apmaksai un citiem pasākumiem – kopā 445 037 euro;

- dažādiem pašvaldības īpašumu remontiem, tehnisko projektu izstrādei (pēc
nepieciešamības), pašvaldības publisko ēku tehniskās apsekošanas veikšanai (12 ēkām) –
100 591 euro; lifta pārbūvei Brīvības ielā 45, Jēkabpilī – 50 000 euro; Jēkabpils pilsētas
kapu žoga un ūdensvada remontam – 36 750 euro;
- īstenojot 2019.gadā uzsākto aktivitāti, ieņēmumi no pašvaldības dzīvokļu īres maksām,
ēku, būvju un zemju pārdošanas novirzīti pašvaldības dzīvojamā fonda remontiem un
attīstībai – kopsummā 359 238 euro, tajā skaitā dzīvojamās mājas Lielā ielā 22A,
Jēkabpilī, 1.stāva pārbūvei – 15 000 euro; dzīvojamās mājas Kaļķu ielā 1, Jēkabpilī
remontam – 70 000 euro; kanalizācijas tīklu un aukstā ūdens cauruļvada ierīkošanai
daudzdzīvokļu mājā Madonas ielā 30A, Jēkabpilī – 15 500 euro;

- plānots uzsākt jaunu aktivitāti, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu iedzīvotājiem -
nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai
atbilstoši pašvaldības 2019.gada 5.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.16 – 45 000
euro;

- ielu apgaismošanai – elektroenerģijas izdevumu apmaksai, ielu apgaismojuma tīklu
uzturēšanai un ikdienas remontiem – 289 370 euro;

- izdevumiem pilsētas teritorijas uzturēšanai, tajā skaitā atkritumu izvešanai no parkiem,
skvēriem, kapsētas un nelegālo atkritumu izgāztuvēm, bioloģisko atkritumu izvešanai uz
9poligonu, apkopjamo platību apsaimniekošanai – sētnieku darba organizēšanai, Daugavas
aizsargdambja apkopšanai, ielu un brauktuvju mehanizētai tīrīšanai, suņu pastaigas
laukuma Neretas ielā un velotrases (Pump Track) apsaimniekošanai, sabiedrisko tualešu
uzturēšanas izdevumiem, pārvietojamo biotualešu izvietošanai un apkopei, pilsētas
kapsētas un kapličas apsaimniekošanai, Jēkabpils pilsētas kapsētas digitalizācijai (2.kārta)
– kopā 428 205 euro;

- zāles pļaušanai pilsētas teritorijā, kā arī augošo koku un krūmu apsaimniekošanai -
bīstamo koku izzāģēšanai un jauno koku vainagu kopšanai, dzīvžogu apgriešanai, celmu
frēzēšanai – kopā 69 760 euro;

- dzīvnieku patversmes uzturēšanai un profilaktiskiem izbraukumiem klaiņojošo dzīvnieku
ķeršanai – 46 440 euro;

- avāriju un tamlīdzīgu stihisku nelaimju seku likvidēšanai – 16 500 euro;

- uzņēmējdarbības atbalstam – biznesa foruma un uzņēmēju godināšanas pasākuma
organizēšanai ar mērķi nodrošināt uzņēmēju savstarpēju sadarbību, informācijas un
pieredzes apmaiņu, kapacitātes stiprināšanu, sadarbību ar Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru, Latvijas investīciju un attīstības aģentūru un Jēkabpils biznesa
inkubatoru (no Privatizācijas fonda līdzekļiem) – 9810 euro;

Šajā sadaļā paredzēti izdevumi pilsētvides labiekārtošanas darbiem, lai nodrošinātu pilsētas iedzīvotājiem dzīvei un darbam pievilcīgu un videi draudzīgu pilsētvides attīstību:

- graustu nojaukšanai pilsētas teritorijā, turpinot iepriekšējos gados apjomīgi veiktos
darbus – 50 000 euro;
- bērnu rotaļu un mini sporta laukumu pilnveidošanai – 20 000 euro;
- turpinot 2019.gadā uzsāktās aktivitātes – Brīvības ielas ēku fasāžu krāsojuma
atjaunošanai – 6000 euro; iedzīvotāju iniciatīvas pasākuma īstenošanai – 10 000 euro
(iepriekšējā gadā izveidotas atpūtas vietas pie Radžu ūdenskrātuves);
- Mežaparkā esošās “pēdotāju takas” atjaunošanai – 2000 euro;
- Radžu ūdenskrātuves pludmales zonas labiekārtošanai Aldaunas ielā – 5000 euro;
- rotaļu iekārtas "Lūša māja" izgatavošanai un uzstādīšanai Mežaparka teritorijā – 13 600
euro;
- atpūtas laukuma ar labiekārtojuma elementiem (sols, atkritumu urna, informatīvais
stends) jaunbūvei Pļaviņu ielā uz Daugavas aizsargdambja – 15 000 euro;
- veloturētāju “Lūsis” uzstādīšanai pie bērnu rotaļu laukumiem Krustpils saliņā, Kena
parkā – 4500 euro;
- informatīvā stenda (afišu izvietošanai) uzstādīšanai Celtnieku ielas mikrorajonā – 3600
euro;
- vides objekta - uzraksta “JĒKABPILS” izveidei – 8000 euro;
- koktēlniecības plenēra organizēšanai – 10 000 euro pārrobežu projekta “Nemateriālā
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un izmantošana kvalitatīvas dzīves
vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā Latvijas- Lietuvas – Baltkrievijas
pierobežā” ietvaros;
- pilsētas apstādījumu uzturēšanai, veidošanai un atjaunošanai – 59 798 euro, tajā skaitā
viengadīgo puķu stādu iegādei pilsētas puķu dobēm, to laistīšanai un kopšanai vasaras
periodā – 54 198 euro; trīs ziedu piramīdu iegādei Brīvības ielā – 5600 euro;
- Kena parka apzaļumošanai – krūmu grupu un ziemciešu dobju izveidošanai – 10 000
euro;
- skulptūras – telpiskās vides objekta Rīgas ielā 103B, Jēkabpilī (zaļā tirdziņa teritorijā)
izveidei - 15 000 euro;
- metu konkursa “Telpiskās vides objekta izveide Jēkabpils pilsētā” balvu fondam – 6000
euro;
- pilsētas noformējumam gadskārtu ieražu un valsts svētkos – kopsummā 72 402 euro;

Šajā sadaļā plānots finansējums arī vairākiem pašvaldības investīciju projektiem, kā arī projektiem ar ESF atbalstu:

- ielu apgaismojuma tīkla modernizācijai, uzstādot energoefektīvus LED apgaismojuma
gaismekļus Brīvības ielā un Rīgas ielas posmā – 20 000 euro;
- ielu apgaismojuma projektēšanai un izbūvei Daugavpils ielas posmā – 12 000 euro;
- ielu apgaismojuma izbūvei Miera ielā – 7000 euro;
- ielu apgaismojuma izbūvei Meža, Jaunās, Klints, Meliorācijas un Dignājas ielās
- Jēkabpils pilsētā (paralēli AS "Sadales tīkls" projektam) – 120 000 euro;
- apgaismojuma ierīkošanai Mežaparka ielā – 35 000 euro;
- laukumu jaunbūvei daudzdzīvokļu māju mikrorajonos – 40 000 euro;
- līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu atjaunošanai – 50 000 euro;
- siltummezglu uzstādīšanai 13 daudzdzīvokļu mājām Ķieģeļu ielas mikrorajonā – 105 000
euro;
- meliorācijas sistēmas izbūvei Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumos Pils mikrorajonā –
1.kārtas pabeigšanai - 13 734 euro; 2.kārtai – 62 000 euro;
- skeitparka izbūvei - 50 000 euro un vingrošanas iekārtu jauniešiem uzstādīšanai Filozofu-Viestura ielas rajonā (pie Pump track trases) – 25 000 euro;
- Otrā Pasaules kara memoriāla Rīgas ielā 205 labiekārtošanas uzsākšanai - 50 000 euro;
turpinot iepriekšējos gados uzsākto aktivitāti - videonovērošanas tīkla attīstībai Jēkabpils
pilsētā – 12 000 euro;
- būvprojekta izstrādei, ekspertīzei un autoruzraudzībai objektam “Krustpils pils A korpusa
telpas A252 pārseguma sistēmas pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī" – 18 876 euro;
- ERAF projekta "Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un
attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī (Zvaigžņu iela)" neiekļaujamo izmaksu segšanai -
ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei uz Kapeles kapiem – 25 700 euro;
- ERAF projekta "Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un
publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai" neiekļaujamo izmaksu
segšanai – 15 294 euro;
- ERAF projekta “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei”
īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 3 050 177 euro un ERAF finansējums 1 376 393
euro apmērā;
- ERAF projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī”
īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 1 194 608 euro un ERAF finansējums 1 544 154
euro apmērā;
- ieguldījumam SIA “Jēkabpils siltums” pamatkapitālā - 150 000 euro .

Finansējums veselības aizsardzības pasākumiem plānots 1 106 210 euro apjomā, tajā skaitā ieguldījums pamatkapitālā 105 000 euro (no pašvaldības budžeta līdzekļiem) un 900 000 euro (no Valsts kases aizņēmuma).

Finansējums paredzēts šādiem mērķiem:

- Akcijas “Dzīvo vesels” īstenošanai – 7000 euro;
- kapelāna algošanai Jēkabpils reģionālās slimnīcas kapelā – 3720 euro;
- stipendiju izmaksai atbalstāmajās ārstniecības specialitātēs 65 490 euro un rezidentu
studiju maksu segšanai 25 000 euro, lai nodrošinātu jauno ārstniecības speciālistu
piesaisti;
- pašvaldības līdzfinansējums ERAF projekta "Stacionārās un ambulatorās veselības
aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” īstenošanai – 900 000 euro,
ņemot aizņēmumu Valsts kasē un ieguldot SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”
pamatkapitālā;
- Ieguldījums SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā - avārijas stāvoklī esošā
katlu mājas skursteņa renovācijai 30 000 euro; zobārstniecības krēsla iegādei 25 000
euro; uroloģijas pakalpojumu attīstībai nepieciešamās aparatūras iegādei 50 000 euro.
Izdevumi sadaļā „Atpūta, kultūra un reliģija” kopumā paredzēti 11 168 788 euro t.i.
11gandrīz 16 % no kopējiem izdevumiem.

Jēkabpils sporta centra uzturēšanai, sporta pasākumiem un infrastruktūras attīstībai
6 900 472 euro, tajā skaitā:
- vasaras nometņu organizēšanai – 2000 euro;
- viesnīcas Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī pārbūves būvprojekta ekspertīzes
veikšanai un gala maksājumam par būvprojekta izstrādi 82 029 euro;
- Valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekta “Jēkabpils multifunkcionālās
halles jaunbūve Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī” realizācijas pabeigšanai: Valsts kases
aizņēmums 5 956 169 euro, pašvaldības finansējums mazvērtīgā inventāra iegādei
55 660 euro, kā arī pašvaldības finansējums darbības uzsākšanai, t.sk. uzturēšanas
izdevumiem – 161 487 euro.

Finansējums Jēkabpils vēstures muzejam - kopumā 2 247 941 euro, kas plānots uzturēšanas izdevumiem, kā arī projektu realizācijai:

-“Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” sadarbībā ar Koknesi
un Ogri (Pils A korpusa rekonstrukcija), no Valsts kases aizņēmuma 87 566 euro un
ERAF finansējums 559 423 euro (tajā skaitā transferti pašvaldībām - sadarbības
partneriem);
- "Kultūrvēsrturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma
piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī", no Valsts kases aizņēmuma 340 776 euro un
ERAF finansējums 845 060 euro apmērā.
Jēkabpils Kultūras pārvaldes un tās pakļautībā esošo iestāžu uzturēšanai un projektu
īstenošanai 1 543 514 euro. Finansējums paredzēts:
- Jēkabpils pilsētas bibliotēkā plauktu iegādei bērnu literatūras nodaļā (pirmsskolas
vecuma bērnu lasīšanas istabas iekārtošanai) 7000 euro un mīksto mēbeļu iegādei
Lietotāju apkalpošanas nodaļā lietotāju darba vietu labiekārtošanai 4800 euro;
- Krustpils kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Kreicburga”, lai
piedalītos dziesmu un deju svētkos 7110 euro, t.sk. tērpu iegādei;
- Pilsētas svētku, kas veltīti Jēkabpils 350 gadu jubilejai, organizēšanai -110 075 euro;
- Festivāla "Jēkabpils Blūza dienas" organizēšanai - 30 368 euro;
- projekta “Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli
ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā”
īstenošanai pašvaldības līdzfinansējums - 45 273 euro un Eiropas Savienības fondu
finansējums 3161 euro apmērā;
- ERAF projekta “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 71 691 euro un ERAF
finansējums 16 034 euro apmērā;
-pārrobežu projekta “Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un
izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā
Latvijas - Lietuvas – Baltkrievijas pierobežā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai
pašvaldības finansējums - 38 000 euro, Valsts kases aizņēmums 50 000 euro un Eiropas
Savienības fondu finansējums 92 115 euro apmērā.

Finansējums reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un pārējo sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumu nodrošinājumam 476 861 euro, tajā skaitā biznesa un tūrisma attīstības biedrībai “Jēkabpils rezidence” 50 000 euro.

Izglītībai kopā ar mērķdotācijām un aizņēmumiem plānots vislielākais finansējums 2020.gada budžetā - 25 793 977 euro apmērā, t.i. nedaudz virs 36 % no kopējiem izdevumiem.

Pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) uzturēšanai un projekta īstenošanai 3 308 011 euro, tajā skaitā:

- PII Zvaigznīte rotaļu laukumu labiekārtošanai un celiņa atjaunošanai – 25 000 euro;
- iepriekšējos gados uzsāktās pašvaldības iniciatīvas turpināšanai, nodrošinot 50% atlaidi
vecākiem par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, ja bērns un viens no
12vecākiem (likumiskais pārstāvis) ir deklarēts Jēkabpils pilsētā. Šim mērķim pašvaldība
budžetā ir paredzējusi finansējumu 123 100 euro apmērā;
- finansējums mācību līdzekļu iegādei, aprīkojuma atjaunošanai un mācību ekskursiju
nodrošināšanai 23 519 euro apmērā.

Vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un projektu realizācijai plānots izlietot 19 870 785 euro. Finansējums paredzēts:

- Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un Jēkabpils 2.vidusskolas 100 gadu jubilejas svinībām,
katrai - 3000 euro;
- Jēkabpils 2.vidusskolai un Jēkabpils 3.vidusskolai grīdas mazgājamo mašīnu iegādei,
katrai – 6864 euro;
- Jēkabpils pamatskolas stadiona un teritorijas labiekārtojuma pārbūves būvprojekta
izstrādei 40 000 euro un ēkas Rīgas ielā 192 fasādes krāsošanai 25 000 euro;
- mācību līdzekļu iegādei, aprīkojuma atjaunošanai un mācību ekskursiju nodrošināšanai
52 329 euro apmērā;
- vasaras nometņu organizēšanai skolēniem – 3000 euro;
- skolēnu ēdināšanai 1.– 9. klašu grupās, turpinot 2018./19.mācību gadā uzsākto
pašvaldības iniciatīvu, kura tiek finansēta arī no valsts piešķirtās dotācijas (daļēji
apmaksājot ēdināšanu 1.- 4. klašu skolēniem). Pašvaldības finansējums šim mērķim
paredzēts 444 868 euro apmērā;
- ERAF projekta "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras
uzlabošana" realizēšanai no Valsts kases aizņēmuma 6 615 106 euro, ERAF finansējuma
8 193 306 euro apmērā, kā arī plānots pašvaldības finansējums elektroietaišu ierīkošanas
izmaksu nodrošināšanai 86 129 euro.
- vairāku ESF finansēto projektu realizēšanai: projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs", projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai", projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” un projekts ''Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai''.
Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu uzturēšanai 1 597 157 euro,

Sadaļas „Sociālā aizsardzība” izdevumi kopumā sastāda 6 185 706 euro, tajā skaitā:

- Jēkabpils bāriņtiesas darbības nodrošināšanai finansējums vairāk nekā 124 000 euro
apmērā;
- sociālo pabalstu izmaksai plānots pašvaldības finansējums 692 405 euro, saglabājot visus
iepriekšējā gadā maksātos pašvaldības sociālo pabalstu veidus atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem, kā arī papildus iekļauts finansējums bērna piedzimšanas
pabalsta palielināšanai, atlīdzības par krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu
nodrošināšanai un pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai;
- Sociālā dienesta struktūrvienību – Ģimenes atbalsta centra, Dienas aprūpes centra, Nakts
patversmes, Sociālo māju un dzīvokļu, Aprūpes mājās biroja, Sociālā dienesta
administrācijas uzturēšanai – 936 935 euro;
- norēķinu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem
pakalpojumiem nodrošināšanai (tajā skaitā Krustpils novada pašvaldības pansionāts
“Jaunāmuiža”, Salas novada pašvaldības ģimenes atbalsta centrs “Saulstari”, Kokneses
novada pašvaldības ģimenes atbalsta centrs “Dzeguzīte” u.c.) – vairāk nekā 494 100
euro;
- plānots turpināt iepriekšējos gados uzsāktos pasākumus – pirts pakalpojumu sniegšanu,
bezmaksas peldbaseina apmeklējuma nodrošināšanu pensionāriem, trūcīgām un
maznodrošinātām personām, kuras saņem vecuma pensiju, un pilngadīgām personām ar
II un III grupas invaliditāti, sociālo pakalpojumu nodrošināšanu pensijas un
pirmspensijas vecuma personām, kā arī 2020.gada budžetā iekļauts finansējums
ģimenes asistenta pakalpojuma nodrošināšanai, kopā visiem pasākumiem 40 7 00
euro.

ESF finansējums sekojošu projektu realizācijai: “Atver sirdi Zemgalē” – 45 513 euro,
“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī – 25 241 euro, kā arī
pašvaldības priekšfinansējums un līdzfinansējums iepriekš minētā projekta realizēšanai -
22 272 euro apmērā.

ERAF projekta "Infrastruktūras izveide alternatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamībai personām ar
invaliditāti un bērniem" īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 841 666 euro un ERAF
finansējums 795 340 euro.

ERAF projekta “Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijai
no Valsts kases aizņēmuma 844 963 euro, ERAF finansējuma 674 229 euro un pašvaldības finansējums – 444 084 euro apmērā.

Kopumā plānoti aizņēmumi no Valsts kases 25 377 953 euro apjomā, tajā skaitā aizņēmumi ESF projektu līdzfinansēšanai 19 421 784 euro apmērā. 

Daļa aizņēmumu projektu īstenošanai 2020.gadam plānoti, pamatojoties uz iepriekšējos gados noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi vai precizējot aizņēmuma apmēru 2020.gadam atbilstoši projektu īstenošanas laika un darbu izpildes grafikiem:

- "Jēkabpils multifunkcionālās halles jaunbūve Brīvības ielā 289B"
realizācijas turpināšanai – 5 956 169 euro;
- ERAF projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un
publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” noslēguma
maksājumiem - 235 177 euro;
- Kohēzijas fonda projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu”
īstenošanai – 1 938 609 euro;
- ERAF projekta "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras
uzlabošana" īstenošanai – 6 615 106 euro;
- ERAF projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” – 87 566
euro.

ESF projektu īstenošanai 2020.gadā plānoti sekojoši jauni aizņēmumi:

- ERAF projekta ”Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju
atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”
īstenošanai – 839 313 euro;
- ERAF projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija
uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” īstenošanai –
1 694 623 euro;
- ERAF projekta "Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un
attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī (Zvaigžņu iela)" īstenošanai – 484 034 euro;
- LV-LT pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020, Starptautiska tūrisma maršruta
“Strūves ģeodēziskais loks” izveidei – 230 458 euro;
- ERAF projekta “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei”
īstenošanai - 3 050 177 euro;
- ERAF projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī”
īstenošanai - 1 194 608 euro;
- ERAF projekta "Kultūrvēsrturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma
piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī" īstenošanai – 340 776 euro;
- ERAF projekta ,,Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes
paaugstināšana" īstenošanai – 71 691 euro;
- Pārrobežu projekta “Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un
izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā
Latvijas- Lietuvas – Baltkrievijas pierobežā” īstenošanai – 50 000 euro;
- Pārrobežu projekta "Droša vide skolēniem un pedagogiem - pamats kvalitatīvai
izglītībai" īstenošanai (vidēja termiņa aizņēmums), 2020.gadā plānots izņemt - 3017
euro;
- ERAF projekta "Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai dzīvesvietā pr.nr.9.3.1.1/18/I/001" īstenošanai – 841 666 euro;
- ERAF projekta "Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes
paaugstināšana" īstenošanai – 844 963 euro;
- Ieguldījums SIA"Jēkabpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā, lai nodrošinātu ERAF
projekta "Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu SIA
"Jēkabpils reģionālā slimnīca", uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību" 1.kārta īstenošanu – 900 000 euro;

Aizņēmumu atmaksai kopā paredzēti 2 126 791 euro, tajā skaitā no pašvaldības budžeta 151 951 520 euro, no Autoceļu fonda ieņēmumiem 82 180 euro un aizņēmumu atmaksa no priekšfinansējuma Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 2020. gadā – 93 091 euro.

Ieguldījumi pamatkapitālā kopsummā sastāda 1 155 000 euro, tajā skaitā pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Jēkabpils siltums” 150 000 euro un kapitālsabiedrībā SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 1 005 000 euro.

Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem budžetā sedz ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 8 029 235 euro, tajā skaitā brīvi sadalāmi, bez noteikta mērķa 2 764 995 euro. Nesadalīto jeb brīvo līdzekļu atlikums uz perioda beigām plānots 422 000 euro.

Plašāk par Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam lasiet domes vadbas sastādītajā ziņojumā.

Komentāri (0-1/1)

  • Zita
    24.01.2020 14:29
    Deputāts Koļa tik svarīgas sēdes laikā sēd savā telefonā. Tas redzams visos attēlos. Viss cits laikam svarīgāks par darbu vēlētāju labā?

Atstājiet komentāru