2021.gada 14. maijs

Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis

Jēkabpils domes vadība un speciālisti pārbauda iespējamos defektus Ābeļu ielā pēc ziemas sezonas (FOTO)

Piektdien, 30.aprīlī Jēkabpils domes vadība un speciālisti, kā arī uzņēmuma LV Roads pārstāvji devās uz Ābeļu ielu, lai pārbaudītu iespējamos defektus, kas radušies pērn uzklātajā asfaltā pēc ziemas.

Sarunā ar Radio1.lv Jēkabpils domes speciālisti informēja, ka piektdien bija plānots apskatīt arī Dzirnavu un Kaļķu ielas par kuru asfalta kvalitāti iepriekš sūdzējās iedzīvotāji, norādot, ka pērn klātais asfalts jau sācis plaisāt un vietām drupt. Taču lietus dēļ šo divu ielu apskate atlikta uz citu laiku. Savukārt vizuāli aplūkojot Ābeļu ielu secināts, ka darbi paveikti labi un iela ir labā stāvoklī. Konstatēti tikai pāris nebūtiski defekti atsevišķās šuvju vietās un vietās, kur ielai ir pieslēgums ar citām ielām. Uzņēmējs šos defektus solīja likvidēt.

Par situāciju Dzirnavu un Kaļķu ielās informēsim, kad tās tiks pārbaudītas.

Jau ziņots, ka pērn augusta nogalē  Jēkabpilī sākās vairāku ielu atjaunošana un pārbūve. Darbi tika sadalīti divos posmos un saskaņā ar iepirkuma līgumiem tos veica uzņēmums SIA «LV Roads».
Pirmā daļa paredzēja veikt Ābeļu, Liliju ielas posma, Tīruma ielas posma, Kaļķu ielas posma, Dzirnavu ielas posma, Ļaudonas ielas un Medņu ielas atjaunošana. Veicamie darbi ietvēra ap¬liecinājuma kartes izstrādi katram atjaunojamajam pos¬mam, sagatavošanas dar¬bus (t.sk. izlīdzinošā šķem¬bu slāņa ieklāšana u.c.), asfalt¬betona segas ieklāšanu un citus.  Darbu kop¬summa - 198 281,65 eiro bez PVN.

Savukārt otrā daļa pa¬redzēja, ka pērnd tiks veikta Lī¬vānu ielas posma no Ezera ie¬las līdz Daugavpils ielai un Kur¬zemes ielas posma no Jāņa Raiņa ielas līdz Ventas ielai pārbūve. Veicamie dar¬bi ietvēra būvprojekta izstrādi katram posmam, sagatavošanas darbus (t.sk. izlīdzinošā šķembu slāņa ieklāšana u.c.), asfaltbetona segas ieklāšanu, pieslēgumu un nobrauktuvju izbūvi, nomaļu un ātrumvaļņu izbūvi, pazemes tīklu skataku vāku līmeņošanu vai nomaiņu, elek¬tronisko sakaru tīklu un elektrotīklu pārbūvi (ja ne¬pieciešams) un aizsardzību, caurteku izbūvi, kā arī terito¬rijas labiekārtošanu, apzaļumošanu un citus. 

Kurze¬mes ie¬las posmā izbūvēta gā¬jēju ietve un ielu ap¬gaismojums, bet Līvānu ie¬las posmam pārbūvēts pieslē¬gums pie Daugavpils ie¬las. Darbu kopsumma ir 87 284,04 EUR bez PVN.

Foto: jekabpils.lv

Atstājiet komentāru