2020.gada 28. oktobris

Antoņina, Ņina, Ninona, Oksana

Jēkabpilsētas pašvaldība ņems aizņēmumus par kopējo summu 136 973 eiro Viestura, Līvānu un Kurzemes ielu posmu pārbūvei

Jēkabpilsētas pašvaldība ņems aizņēmumus par kopējo summu 136 973 eiro Viestura, Līvānu un Kurzemes ielu posmu pārbūvei

Jēkabpils pilsētas dome nolēmusi ņemt sekojošus aizņēmumus Valsts kasē ar mērķi ielu investīciju projektu īstenošanai: 69 288,00 eiro apmērā  projekta “Viestura ielas posma no Neretas ielas līdz Mežaparka veloceliņam pārbūve, Jēkabpilī” īstenošanai un 67 685,00 euro apmērā projekta “Līvānu ielas posma no Ezera ielas līdz Daugavpils ielai un Kurzemes ielas posma no Jāņa Raiņa ielas līdz Ventas ielai pārbūve, Jēkabpilī” īstenošanai, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa. Aizņēmumus plānots ņemt ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar atmaksas termiņu 10 (desmit) gadi. Pamatsummu atmaksu sākt pēc 3 (trīs) gadiem. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumus izņemt, sākot ar 2020. gada oktobri. 

Pašvaldība 2020.gadā abus iepriekš minētos projektus plāno īstenot saskaņā ar Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas III prioritāti – Rīcību virzienu Nr.5, piesaistot kredītlīdzekļus no Valsts kases.

Pašvaldībai iespēja aizņemties šādam mērķim noteikta saskaņā ar 2020.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.456 „Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”  3.1.2.punktu, kā arī 2020.gada 16.septembra Ministru kabineta Rīkojumu Nr.510 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”.

Ministru kabinets apstiprināja sekojošus finansējuma avotus un summas augstākminēto projektu īstenošanai 2020.gadā: pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 25% no būvdarbiem paredzētā apjoma un aizņēmuma apmērs 75% no būvdarbiem paredzētā apjoma.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetā plānots finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 25% apmērā un Valsts kases kredītlīdzekļiem 75% apmērā ar mērķi – būvdarbu veikšanai, un 100% apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem – projektu autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.

Uz doto brīdi  noslēgti līgumi ar būvniekiem, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un uzsākta ielu posmu pārbūve.

Atstājiet komentāru