2020.gada 6. jūlijs

Anrijs, Arkādijs

Jēkabpils dome aizņemsies 1,8 miljoni eiro Eiropas Savienības fonda projekta  īstenošanai

Jēkabpils dome aizņemsies 1,8 miljoni eiro Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai

26.martā Jēkabpils pilsētas domes sēdē  nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar izņemšanu vidējā termiņā līdz 1 800 000,00 euro (viens miljons astoņi simti tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi Eiropas Savienības fonda projekta “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai. Aizņēmumu ņems ar atmaksas termiņu 30 gadi. Aizņēmuma atmaksu garantēs ar pašvaldības budžetu un aizņēmums tiks izņemts, sākot ar 2020. gada maiju.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība īsteno Eiropas Savienības fonda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” projektu “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”. Projekta laikā paredzēta Viestura ielas pārbūve (posmā no krustojuma ar Pormaļa ielu līdz Neretas ielai), Draudzības alejas pārbūve, Jaunās ielas atjaunošana. Patlaban ir noslēgta Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.

Projekta indikatīvās kopējās izmaksas ir 3 498 514,11 euro, t.sk. attiecināmās izmaksas  3 423 854,06 euro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 1 407 647,24 euro (41,11 %); valsts budžeta dotācija – 489 712,66 euro (14,30 %); pašvaldības finansējums – 1 526 494,16 euro (44,58 %). Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas ir 74 660,05 euro, projekta neiekļaujamās izmaksas – 73 368,78 euro.

Uz doto brīdi projekta īstenošana ir uzsākta, noslēgti līgumi par Viestura ielas, Jēkabpilī pārbūvi, autoruzraudzību un būvuzraudzību. Ir uzsāktas iepirkuma procedūras par Draudzības alejas pārbūvi un Jaunās ielas atjaunošanu. Projekta tālākai virzībai nepieciešams aizņēmums pašvaldības līdzfinansējuma, projekta neattiecināmo izmaksu segšanai un CFLA noslēguma maksājuma priekšfinansēšanai.

Atstājiet komentāru