2021.gada 30. novembris

Andrejs, Andrievs, Andris

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada ziņas 2021.gada 5.martā

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada ziņas 2021.gada 5.martā

Radio1 Līvānu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00
SIA “Līvānu slimnīca” 1. stāvā drīzumā uzsāks darbu Covid-19 vakcinācijas kabinets, kas veiks iedzīvotāju vakcinēšanu valsts noteiktajā kārtībā. Kabinetam ir iegādāts viss nepieciešamais aprīkojums, tai skaitā ledusskapis vakcīnu glabāšanai, kas nodrošina to uzglabāšanu oriģinālā iepakojumā atbilstoši ražotāja noteiktajam uzglabāšanas temperatūras režīmam. Ir apmācīti un “E-veselība” sistēmā reģistrēti darbinieki, kuri veiks vakcinēšanu un vakcinēto personu elektronisko reģistrāciju "E-veselībā". Noslēgti līgumi ar Nacionālo veselības dienestu, veikta vakcīnu pasūtīšana.
 
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas „Starpkultūru attiecības” 2. kursa studente maģistra darbā veic pētījumu, ar mērķi noskaidrot cilvēku viedokli par Līvānu novada kultūras centra komunikāciju ar sabiedrību. Aptauja ir anonīma. Pētījumā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā un vienīgi datu analīzei maģistra darba ietvaros. Aptaujas anketas pieejama Līvānu novada  mājaslapā un pašvaldība aicina atbalstīt studenti. Aizpildot anketu, lūdzu vērst uzmanību, ka ar Līvānu novada kultūras centru šajā pētījumā tiek apzīmēta iestāde ar visām struktūrvienībām - kultūras centrs Līvānu pilsētā un novada pagastos – Rožupes un Sutru kultūras namu, Jersikas tautas namu, Turku un Rudzātu saieta namu.

Līvānu novada domē februāra vidū saņemts SIA „Līvānu bioķīmiskā rūpnīca” iesniegums ar lūgumu pieņemt finanšu līdzekļus jeb ziedojumu 12 tūkstoši 832 eiro, kas paredzēts Līvānu katoļu baznīcas torņa smailes atjaunošanas projektēšanai. Pašvaldība saņēmusi arī Līvānu svētā erceņģeļa Miķeļa Romas Katoļu draudzes dekāna Jāņa Smirnova iesniegumu ar atbalstu iecerei un lūgumu pieņemt ziedojumu no SIA „Līvānu bioķīmiskā rūpnīca”. Līvānu novada dome lēma pieņemt attiecīgo ziedojumu un to novirzīt Līvānu katoļu baznīcas torņa smailes atjaunošanas projektēšanai. Līvānu katoļu baznīca celta 1861.gadā. Kokmateriālus dievnama būvniecībai deva barons Korfs, kam tolaik piederēja Līvānu muiža. 

Turpinām ziņas

Lai nodrošinātu Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” darbības nepārtrauktību, kā arī domes lēmumu izpildi, sakarā ar Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” vadītājas Guntas Jaudzemas prombūtni, un ņemot vērā izpilddirektora ierosinājumu, Līvānu novada dome lēma no 1. marta iecelt par Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” vadītāju Olitu Bidzāni uz noteiktu laiku – uz Guntas Jaudzemas prombūtnes laiku. Olita Bidzāne iepriekš bija Līvānu novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece.

25.februāra Līvānu novada domes sēdē nolēma apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2021.gadam un Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu 2021. -2023.gadam. Valsts mērķdotācija autoceļu uzturēšanai 2021.gadam sastāda 343 tūkstoši 742 eiro, kas it tik pat cik gadu iepriekš. Galvenokārt līdzekļi novirzīti pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem. 35 tūkstoši eiro paredzēti deviņu novada autoceļu pārbūves projektēšanai, kas ir pirmais posms, lai piesaistītu nepieciešamo finansējumu būvdarbiem. Arī šogad proporcionāli vairāk līdzekļu no mērķdotācijas tiks novirzīts pagastu autoceļiem.

Līvānu stikla un amatniecības centra skatlogos līdz 10.aprīlim skatāma grupas ·ПАЗАРХ· izstāde Virsmas atspulgi. ПАЗАРХ· — tā ir domubiedru grupa no Latvijas, Gruzijas un Krievijas, ko jau daudzus gadus vieno radošums tā visdažādākajās izpausmēs. Pamatā grupas pirmajai izstādei bija Altaja skiču sērija. 1999. gada augustā Novosibirskā tika izstādīti panno, batikas darbi, pastelis un filcs. Līdztekus izstāžu darbībai mākslinieki rada ikonas, baznīcu projektus, interjera priekšmetus un pat bērnu šūpulīšus. Grupas māksliniecisko rokrakstu varētu dēvēt par Bērnu realitāti, kas iemiesota formā. Izstādes ietvaros skatītājs tiek aicināts veidot dialogu ar izstādīto Priekšmetu.

Un vēl

Šodien  attālināti, videokonferences režīmā, tiks godināti Līvānu novada pašvaldības aizvadītā gada labākie darbinieki. Covid – 19 laiks liek meklēt jaunus risinājumus, kas arī šajā gadījumā ir rasts, lai neskatoties uz ierobežojumiem turpinātu ilggadējo tradīciju – pateikties par izcili padarīto darbu. Ar iedzīvotāju sarakstu, kuri saņems Līvānu novada pašvaldības apbalvojumu “Gada darbinieks 2020”, var iepazīties Līvānu novada domes tīmekļa vietnē livani.lv.

Atstājiet komentāru