2021.gada 30. novembris

Andrejs, Andrievs, Andris

Jēkabpils Radio1 Jēkabpils novada ziņas 2021.gada 4.martā

Jēkabpils Radio1 Jēkabpils novada ziņas 2021.gada 4.martā

Radio1 Jēkabpils novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Jēkabpils novada dome 25. februārī pieņēma lēmumu Par biznesa ideju konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2021” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides, kas nav saistīta ar tradicionālo lauksaimniecību un mežsaimniecību, attīstību novadā, jaunu darbavietu radīšanu, jaunu preču un/vai pakalpojumu veidošanu. Konkursa īstenošanai kopējais paredzētais finansējums ir līdz 8 tūkstoši eiro no pašvaldības 2021. gada budžeta līdzekļiem.

Ikviens esošais vai topošais Jēkabpils novada uzņēmējs – biznesa ieceres autors, kura juridiskā adrese ir Jēkabpils novadā, var pieteikt savu ideju konkursam, rūpīgi aprakstot biznesa plāna ieviešanu, ražošanas procesu, uzņēmējdarbības mārketinga aktivitātes un ieskicējot uzņēmējdarbības noieta tirgu, unikalitāti vai novatorismu. Pašvaldības līdzfinansējums (80%) vienam Projektam nepārsniedz 2666 eiro no kopējām Projekta attiecināmajām izmaksām, Personas līdzfinansējums Projektā ir 20 % apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām. Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 6. aprīlim.

Izsludināts Jēkabpils novada 2021. gada iedzīvotāju iniciatīvu konkurss. Konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas, kas projektā plāno veikt darbību Jēkabpils novada teritorijā, un iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kuru sastāvā ir Jēkabpils novadā deklarēti iedzīvotāji (ne mazāk kā 3 dalībnieki), kuras projektu plāno īstenot Jēkabpils novadā un ir savākušas vismaz 20 pilngadīgu novada iedzīvotāju parakstus. Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums no pašvaldības šogad ir līdz tūkstoš eiro. Projektiem, kuros plānota tikai apmācību/nodarbību rīkošana, atbalsts nedrīkst pārsniegt 700 eiro. Kopējā konkursam atvēlētā summa – 7 tūkstoši eiro.

Konkursa prioritārās jomas šogad ir: novada kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana, saglabāšana un interpretācija/nodošana nākamajām paaudzēm mūsdienīgā veidā, novada tēla popularizēšana, izmantojot netradicionālas metodes, mūžizglītības pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai, publiskās ārtelpas labiekārtošana, iedzīvotāju izglītošana ar vidi saistītos jautājumos, iedzīvotāju aktivizēšana, savstarpējās komunikācijas un sadarbības uzlabošana pandēmijas un pēc-pandēmijas laikā. Projektu pieteikumus jāiesniedz  līdz 31. martam. 

Turpinām ziņas

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un ņemot vērā, ka Covid-19 izplatība Latvijā un citās valstīs tieši vai netieši negatīvi ietekmē daudzu nozaru uzņēmumu darbību un attiecīgi arī uzņēmumu darbinieku ienākumus, ievērojot nodokļu maksātāju izteiktos lūgumus pārcelt uz vēlāku laiku 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus, Jēkabpils novada dome 25. februāra sēdē nolēma pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus: 1. ceturkšņa maksāšanas termiņu no 31.marta uz 15.novembri; 2. ceturkšņa maksāšanas termiņu no 17.maija uz 15.novembri; 3. ceturkšņa maksāšanas termiņu no 16.augusta uz 15.novembri. Pašvaldība aicina nekustamā īpašuma nodokli nomaksāt attālināti, nedodoties uz pašvaldību.

Projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” martā paredzētas vairākas attālinātās lekcijas. Katra lekcija ilgst divas akadēmiskās stundas. 18. martā platformā ZOOM interesentiem būs pieejama “Lekcija par diabētu”. Lekcijas sākums pulksten  17.30.  25. martā platformā ZOOM interesentiem būs pieejama “Lekcija par sirds veselību”. Lekcijas sākums pulksten  17.30. Lekcijām nepieciešama obligāta reģistrācija! Reģistrācijas saites pieejamas Jēkabpils novada pašvaldības interneta vietnē jekabpilsnovads.lv 

Un vēl

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki laika periodā no šī gada marta līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu sagatavošanu mērogā 1:10 tūkstoši Jēkabpils novada teritorijai. Tas nozīmē - tiks veikta teritorijas apsekošana dabā. Nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs nekādā mērā  nedrīkst ierobežot ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanā, lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā. Nepieciešamības gadījumā var tikt izmantots drons. 

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu Jēkabpils novada teritorijā. Topogrāfiskā karte mērogā 1:10 tūkstoši jeb 1cm kartē atbilst 100 m dabā noklāj visu Latvijas teritoriju. Kartē  ir ietverti visi būtiskākie objekti, kas rada priekšstatu par apvidu. Kartes dati izmantojami par pamatu dažādu tautsaimniecības nozaru tematisko slāņu kartes radīšanai. Informācijas slāņi – hidrogrāfija, satiksmes ceļi, apbūve un saimnieciskie objekti, veģetācija, pārmitras teritorijas un grunts, ģeogrāfiskie nosaukumi.

Atstājiet komentāru