2021.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada ziņas 2021.gada 12.februārī

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada ziņas 2021.gada 12.februārī

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

10.februārī videokonferences režīmā notika ārkārtas Līvānu novada domes sēde, kurā tika apstiprināts Līvānu novada pašvaldības 2021.gada budžets. Pašvaldības vadība atzīst, ka budžeta plānošana un sastādīšana 2021.gadam nav bijusi vienkārša, jo to ietekmēja daudzi ārējie faktori, piemēram, epidemioloģiskā situācija pasaulē sakarā ar vīrusa infekcijas Covid-19 izplatību, kā arī valstiski pieņemtie lēmumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdali, minimālo darba algu un garantētā minimālā ienākuma apjomu.

 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas samazinājums par 5% Līvānu novada pašvaldībai veido ievērojamu nodokļa ieņēmumu samazinājumu - 2021.gadam plānoti par 220 tūkstoši 31 euro mazāki  ieņēmumi nekā 2020.gadā. Valsts budžeta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2021.gadam plānota par 239 tūklstoši 613 euro mazāka nekā 2020.gadā. No 2021.gada 1.janvāra valstī noteiktās minimālās algas paaugstināšana no 430 euro līdz 500 euro pašvaldībai sastāda papildus izdevumus līdz 109 tūkstūkstoši euro. Pedagogu algas likmes palielināšana no 2020.gada 1.septembra no 750 euro līdz 790,00 euro 2021.gadā sastāda papildus izdevumus 57,6 tūkst. euro, plānotais  pedagogu algas likmes palielinājums no 2021.gada 1.septembra par 40 euro sastādīs papildus aptuveni 10,4 tūkst. euro. Ievērojot šī brīža epidemioloģisko situāciju un tuvākās prognozes, pašvaldība ir ļoti piesardzīgi plānojusi ieņēmumus, kas saistīti ar saimniecisko darbību – telpu nomu, ieņēmumus no biļešu realizācijas dažādos kultūras pasākumos, ieņēmumus no peldbaseina maksas pakalpojumiem. Saskaņā ar 2021.gada 28.janvāra Līvānu novada domes lēmumu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem 2020./2021.mācību gada 2.semestrī  samazināta maksa kā līdzfinansējums par izglītības ieguvi mūzikā un mākslā par 50%.
  
Līvānu novada pašvaldības 2021. gada budžets sastāv no pamatbudžeta un dāvinājumu un ziedojumu budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.
 
Svarīgākie turpmāko gadu uzdevumi ir nodrošināt stabilu pašvaldības iestāžu darbību un funkciju izpildi, uzlabot iekšējo procesu efektivitāti un darbinieku produktivitāti. 2020.gadā piedzīvotā globālā Covid – 19 pandēmija ir ietekmējusi arī pašvaldības ieņēmumu un izdevumu pozīcijas, funkciju izpildi un pieejamā finansējuma apjomu, demogrāfiskos rādītājus, sociālā nodrošinājuma apmēru u.c. Arī turpmākajos 3 gados pašvaldībai nāksies rēķināties ar globālās pandēmijas radītajām sekām. Tās ietekmē pašvaldība turpinās meklēt optimālākos veidus, kā nodrošināt visu funkciju izpildi, optimizējot izmaksas un vienlaikus uzlabojot darba efektivitāti visos pārvaldes līmeņos. Turpināsies Līvānu novada pašvaldības Integrētajā attīstības programmā 2019.-2025.gadam plānoto pasākumu īstenošana, kā arī nacionālā līmeņa 2021.-2027.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības sniegto iespēju izmantošana novada līdzsvarotai attīstībai, veicinot novada ekonomisko veiktspēju un iedzīvotāju labklājību.
 
Plašāk par Līvānu novada šī gada budžetu lasiet pašvaldības mājaslapā livani.lv.

Turpinām ziņas

Prezentāciju veidošanas prasmes skolēniem šobrīd ir īpaši aktuālas, tomēr tās var noderēt arī ārpus mācībām, kad nepieciešams prezentēt sevi, kā arī tālākā nākotnē, kad, iespējams, kādam tas būs nepieciešamas izvēlētajā profesijā. Attālināto mācību laikā Līvānu novada skolu audzēkņiem bija iespēja to apgūt un piedalīties bezmaksas karjeras attīstības pasākumā “Mana ideālā prezentācija”, kuru 7.-12. klašu skolēniem piedāvā Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs. Šo iespēju izmantoja vairākas novada skolas. 

2020./2021.mācību gadā Līvānu novada izglītības iestādēs - Līvānu 1.vidusskolā, Līvānu 2.vidusskolā, Jaunsilavas pamatskolā, Jersikas pamatskolā un Rožupes pamatskolā - turpinās Valsts izglītības attīstības aģentūras realizētā Eiropas sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana. Karjeras izglītības darbs attālināto mācību apstākļos notiek vairākos virzienos: Darbs pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā. Informēšana un izglītojamo izpēte. Individuālās konsultācijas. Un Profesionālo kompetenču pilnveidošana. 

Un vēl

Tā kā tuvojas pavasaris, Līvānu novada pašvaldība aicina būt atbildīgiem un pieskatīt savus mājdzīvniekus, it īpaši suņus, lai tie neklaiņo un neatrodas ārpus īpašuma robežām. Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 18  „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā” nosaka, ka Mājas dzīvnieku īpašniekam un turētājam, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, ir pienākums rūpēties par savu mīluli, to reģistrējot, vakcinējot un maksājot nodevu. Plašāk ar Līvānu novada pašvaldības noteikumiem par mājdzīvnieku aprūpi var iepazīties tīmekļvietnē livani.lv. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 16 naudas soda vienībām.

Atstājiet komentāru