2020.gada 9. augusts

Genoveva, Madara

Jēkabpilī šodien uz mācību iestādēm dodas vairāk nekā trīs tūkstoši skolēnu

Jēkabpilī šodien uz mācību iestādēm dodas vairāk nekā trīs tūkstoši skolēnu

Pirmdien, 2. septembrī, sākas jaunais 2019./2020. mācību gads.. Jēkabpilī, saskaņā ar Jēkabpils Izglītības pārvaldes aktualizēto informāciju šī gada augustā, balstoties uz 2018./2019. mācību gada datiem,  šodien uz pašvaldības pirmsskolas, vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēm dodas dodas 2624 skolēni un 478 bērnudārzu sagatavošanas grupiņu bērni. Saskaņā ar valdībā apstiprinātajiem noteikumiem par mācību gada sākuma un beigu laikiem šis mācību gads vairumam skolēnu ilgs līdz 2020. gada 29. maijam. Citāds mācību gada beigu laiks ir skolēniem, kuriem paredzēts kārtot eksāmenus - 9.klašu skolēniem mācības beigsies 15. maijā, bet mācību gads - 12 .jūnijā, savukārt 12. klašu skolēniem mācības beigsies 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads noslēgsies 19. jūnijā.

Mācību gada laikā paredzēti vairāki brīvlaiki. Pirmais brīvlaiks gaidāms jau nākamajā mēnesī, rudens brīvlaikam ilgstot no 21. oktobra līdz 25. oktobrim. Ziemas brīvdienas paredzētas no 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim.

Pēc tam ieplānotas pavasara brīvdienas. Nedēļu garā brīvlaikā 1.-11. klašu skolēni dosies 2020. gada 16. martā, savukārt 12. klases skolēnu pavasara brīvlaiks eksāmenu dēļ paredzēts nedēļu vēlāk - no 2020. gada 23. marta līdz 27. martam.

Noslēdzoties mācību gadam, skolēni, kā ierasts, dosies vasaras brīvdienās, kas 1.-8. un 10.-11. klašu skolēniem ilgs no 1. jūnija līdz 31. augustam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1.klases skolēniem otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācības, izglītības iestādes dibinātājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarināšanu 1.-8. un 10.-11. klašu skolēniem. Piemēram, šāda situācija var veidoties ziemā, kad sakarā ar zemo gaisa temperatūru bērni drīkst neapmeklēt izglītības iestādi.

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā  ir piecas pirmsskolas izglītības iestādes, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmu apguvi bērniem no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. Audzēkņu skaits Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 2018./2019.mācību gada sākumā bija 1334, tai skaitā obligāti izglītojamo bērnu skaits (piecgadīgie un sešgadīgie bērni) skaits - 478.

Pirmsskolas izglītības iestādē ,Auseklītis'' šajā mācību gadā ir 232 audzēkņi, tai skaitā 88 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Pirmsskolas izglītības iestādēs ,,Auseklītis’’ tiek īstenota arī speciālās pirmsskolas  izglītības programma - izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības iestādē,, Bērziņš'' (tiek īstenota gan Vispārējā pirmsskolas izglītības programma, gan Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma) ir  115 audzēkņi, tai skaitā 42 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni.

Pirmsskolas izglītības iestādē  ,,Kāpēcītis’’ šogad ir  296 audzēkņi, toai skaitā 102 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni.

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaigznīte'' ir  377 audzēkņi, tai skaitā 138 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Pirmsskolas izglītības iestāde,, Zvaigznīte''  īsteno arī speciālās pirmsskolas  izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaniņš'' ir 312 audzēkņi, no viņiem 108 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni. 

Obligāto pirmsskolas izglītības vecumu sasniegušie bērni, kuru dzimtā valoda ir krievu, var apmeklēt pirmsskolas apmācību grupu arī Jēkabpils 2.vidusskolā, šogad 5-6-gadīgo grupā ir 11 izglītojamie.

Bērniem no trūcīgām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm  pašvaldība piemēro uzturēšanās un ēdināšanas atlaides. Pirmsskolas izglītības iestādēs tiek uzņemti  gan pilsētā deklarētie bērni, gan bērni no pilsētai blakus esošajiem novadiem.

Jēkabpils pilsētā ir piecas vispārizglītojošās izglītības iestādes, tajās 2018./2019. mācību gadā mācās 2624 skolēni. Jēkabpils Valsts ģimnāzijā (7.-12.klases) šajā mācību gadā mācās 492 izglītojamie. Jēkabpils 2.vidusskolā (1.-12.klases) izglītību iegūst 546 izglītojamie. Jēkabpils 3.vidusskolā (1.-12.klases)  mācās 663 skolēni. Jēkabpils pamatskolā (1.-6.klases) mācās 763 skolēni  un Jēkabpils vakara vidusskolā (5.-12.klases) ir 160 izglītojamie. Līdztekus vispārējās izglītības programmām Jēkabpils 2.vidusskolā un  Jēkabpils pamatskolā  tiek realizētas arī speciālās izglītības programmas. Jēkabpils vakara vidusskola līdztekus vispārizglītojošā virziena programmai īsteno  arī pamatskolas pedagoģiskās korekcijas izglītības  programmu.

Jēkabpilī darbojas trīs   profesionālās ievirzes  izglītības iestādes -  Jēkabpils mākslas skola, kurā 2018./2019.mācību gadā mācās 215 audzēkņi un Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, kurā mācās 305 audzēkņi. Šo skolu audzēkņi ne tikai priecē pilsētas iedzīvotājus ar spilgtiem priekšnesumiem un mākslas darbu izstādēm, bet arī regulāri gūst  panākumus reģionālas un valsts nozīmes konkursos,

Ar sporta sasniegumiem priecē Jēkabpils sporta skola, kurā šogad ir 483 audzēkņi.   Jēkabpils sporta skolā apgūst basketbola spēles tehniku, trenējas vieglatlētikā un citos sporta veidos, gūstot labus panākumus valsts nozīmes sacensībās.

Pilsētā darbojas arī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, kurā no mācībām brīvajā laikā, 2018./2019. gada sākumā pulciņos un dažādās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs  darbojās  582 audzēkņi.  Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs koordinē vispārizglītojošo izglītības iestāžu dalību skatēs, konkursos un pilsētas un valsts nozīmes mākslinieciskās pašdarbības pasākumos.

Jēkabpils Izglītības pārvaldes sastāvā darbojas  Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, kura organizē pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un  veicina iekļaujošās izglītības vides veidošanu izglītības iestādēs ne tikai Jēkabpils pilsētā, bet arī reģionā.

Jēkabpils Izglītības pārvaldes pakļautībā darbojas Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs (TITC). TITC ir akreditēta Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde, kas dibināta 2002. gada martā un reģistrējusies Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā kā izglītības iestāde. Par iestādes darbības pamatvirzieniem un uzdevumiem lasīt Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra mājas lapā: http://www.titc.lv

Statistikai par Jēkabpils izglītības iestādēm izmantota informācija no:  jekabpils.lv

Atstājiet komentāru