2020.gada 23. februāris

Almants, Haralds

Trim reģionālajām slimnīcām - Jēkabpils, Liepājas un Valmieras piešķir 389 637 eiro neonatologa dežūru nodrošināšanai

Slimnīcas Jēkabpilī, Liepājā un Valmiera saņems 389 637 eiro neonatologa dežūru nodrošināšanai, Radio1.lv informēja Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes locekle Inna Budovska. Latvijā vēsturiski ir izveidoti trīs reģionālie perinatālās aprūpes centri, kas nodarbojas ar priekšlaikus un smagi dzimušo jaundzimušo aprūpi. Šie centri atrodas Jēkabpilī, Liepājā un Valmierā, nodrošinot neatliekamo palīdzību jaundzimušajiem Latvijas reģionos.

2018.gada decembrī Jēkabpils reģionālā slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca un Vidzemes slimnīca informēja Veselības ministriju (VM) par finansējuma trūkumu perinatālās aprūpes centros. Vēstulē, kas nosūtīta VM un arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Nacionālajam veselības dienestam, ārstniecības iestāžu vadība aicināja piešķirt adekvātus līdzekļus, lai varētu nodrošināt neonatologa un bērnu aprūpes māsu diennakts dežūras.

VM slimnīcām pausts, ka perinatālās aprūpes centru sekmīgas darbības attīstībai reģionos ir būtiska loma mātes un bērna veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanā valstī, un ministrija atbalsta papildu līdzekļu piešķiršanu. Pēc ministrijas aicinājuma valdība lēmusi piešķirt 389 637 eiro, lai trīs reģionālajās ārstniecības iestādē nodrošinātu papildu neonatologa dežūras.


Papildus informācija:

Latvijas Republikas Saeimas
Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai un visiem komisijas locekļiem

10.12.2018
Par perinatālās aprūpes centru darbību reģionos

Visā pasaulē priekšlaikus katru gadu piedzimst līdz 10% no visiem jaundzimušajiem. Gan priekšlaikus dzimušie bērni, gan jaundzimušie pēc smagām dzemdībām un dažādām saslimšanām pēc dzimšanas nonāk jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļās, kurām ir jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”, un jānodrošina ar atbilstošu personālu un atbilstošu infrastruktūru bērnu dzīvības funkciju glābšanai.

Tā šo augstākminēto noteikumu  punkts 148.1  , nosaka, ka Perinatālās aprūpes centrs ir ārstniecības iestādes struktūrvienība, kas pacientam sniedz diagnostisko un ārstniecisko palīdzību grūtniecības sarežģījumu gadījumā (grūtniecības patoloģiju diagnostika un ārstēšana, ja konstatētas augļa anomālijas, kā arī invazīvu procedūru nepieciešamība), dzemdībās un jaundzimušā perinatālajā periodā (no 22 pilnām grūtniecības nedēļām līdz septiņām pilnām dienām pēc dzemdībām). 

Latvijā vēsturiski ir izveidoti 3 reģionālie perinatālās aprūpes centri (PAC), kas nodarbojas ar priekšlaikus un smagi  dzimušo jaundzimušo aprūpi. Šie centri atrodas Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, Liepājas reģionālajā slimnīcā un Vidzemes slimnīcā, nodrošinot neatliekamo palīdzību jaundzimušajiem Latvijas reģionos un ir jānodrošina ar neonatologa klātbūtni un  bērnu aprūpes māsu diennakts dežūrā.

Lai pilnvērtīgi un ar atbilstošām kvalitātes prasībām varētu uzturēt PAC ir nepieciešams adekvāts finansējums, tā kopš 2013. gada un saskaņā ar NVD līguma nosacījumiem apmaksa par jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas ārstētiem pacientiem tiek paredzēta DRG fiksētā maksājuma ietvaros, kas sedz vidēji tikai ap 25% no šo centru reālajām izmaksām. Tā kā PAC pakalpojums ir viens no izmaksu ietilpīgākajiem, tad slimnīcas ir spiestas, jau ilgstoši uzturēt šo pakalpojumu no citiem slimnīcas līdzekļiem un, tas  rada ļoti nozīmīgas problēmas nākotnē nodrošināt PAC darbību reģionos.

Jēkabpils, Liepājas un Vidzemes slimnīcu pārstāvji ir vairākkārt tikušies un apsprieduši neonatologa diennakts dežūru nodrošināšanas un finansēšanas problēmu reģionālajās slimnīcās ar Nacionālā veselības dienesta un Veselības Ministrijas pārstāvjiem, tomēr pagaidām nav izdevies rast skaidrību šīs problēmas risināšanā.

Lai slimnīcām nākošajā gadā nebūtu jāslēdz PAC, lūdzam Jūsu atbalstu un  iesaisti, šī jautājuma  tālākā risināšanā. Viens no iespējamajiem risinājumiem būtu veikt grozījumus 28.08.2018 MK noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", papildinot 6.pielikumu, iekļaujot pielikumā slimnīcām, kurās ir PAC, papildus 1 speciālistu (neonatologu) 37.kolonnā ‘Uzņemšanas nodaļā diennakts dežūru nodrošināšanai nepieciešamie speciālisti”, lai nodrošinātu adekvātu finansējumu vismaz diennakts dežūrā neonatologam uz 4,75 slodzēm mēnesī vai atjaunojot īpašo ārstniecības programmu jaundzimušajiem, tam paredzot adekvātu finansējumu!


Ar cieņu,
SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valde
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” valde
SIA “Vidzemes slimnīca” valde


Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Jēkabpils reģionālā slimnīca”
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Liepājas reģionālā slimnīca”
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Vidzemes slimnīca”
Informācijai: Latvijas Republikas Saeimas
Sociālo un darba lietu komisijai


Par perinatālās aprūpes centru 
(turpmāk – PAC) darbību reģionos


Veselības ministrijā ir saņemta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca” (turpmāk – SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”) valdes locekles Innas Budovskas 2018. gada 12. decembra elektroniskā pasta vēstule un tai pievienotā Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājam un komisijas locekļiem adresētā SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētāju vēstule “Par perinatālās aprūpes centru (PAC) darbību reģionos” (turpmāk – Vēstule), kurā aktualizēti neonatologa diennakts dežūru nodrošināšanas un finansēšanas jautājumi, kuri būtu risināmi, lai 2019. gadā PAC nebūtu jāslēdz. Vienlaikus Vēstule Veselības ministrijā ir saņemta arī no Komisijas, kura savā 2018. gada 20. decembra Veselības ministrijai adresētajā vēstulē Nr. 142.9/9-12-13/18 ir aicinājusi Veselības ministriju rast finansējumu iepriekš minētajam mērķim.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka arī Veselības ministrijas skatījumā PAC sekmīgas darbības attīstībai reģionos ir būtiska loma mātes un bērna veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanā valstī, līdz ar to Veselības ministrija ir iesniegusi izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvā ziņojuma “Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2019. gadā” projektu, kurš  tika izskatīts Ministru Kabineta 2019. gada 8. janvāra sēdē (prot. Nr. 1, 33. §, TA-2658).  

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2019. gada 8. janvāra sēdes protokollēmuma 4. punktu, no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 08.00.00 programmā “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”” rezervētā finansējuma atļauts izmantot 39 980 993 EUR, lai nodrošinātu nepieciešamās reformas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, tai skaitā, ārstniecības iestāžu līmeņu reformas īstenošanai un pakalpojumu pieejamības uzlabošanai 6 928 936 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām, tai skaitā – 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” 6 639 018 EUR apmērā, paredzot 389 637 EUR, lai neatliekamās palīdzības, uzņemšanas nodaļā nodrošinātu papildus neonatologa dežūras 3 reģionālajās iestādēs. 

Valsts sekretāra p.i.                   (paraksts*)                         D.Mūrmane-Umbraško


Korņenkova 67876098
viktorija.kornenkova@vm.gov.lv 

Atstājiet komentāru