2020.gada 30. marts

Igmārs, Ilgmārs, Nanija

Aicina pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm

Aicina pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm

Informējam, ka 31.01.2018. stājušies spēkā Saistošie noteikumi Nr.1 „Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā””. Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus, biedrības un saimnieciskās darbības veicējus pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir personai, kurai nav nodokļa parāda vai citu parādsaistību pret Jēkabpils pilsētas pašvaldību, izņemot personas, kurām piešķirts maznodrošinātās(ģimenes) vai trūcīgās personas(ģimenes) statuss.

Saimnieciskās darbības veicējiem nodokļu atvieglojumu piešķir saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr.1407/2013), ievērojot, ka:

• atbalstu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma veidā nevar piemērot, ja nodokļu maksātājam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

• atbalstu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma veidā nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā;

• saņemto atbalstu var apvienot ar citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus triju fiskālo gadu periodā viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas Regulas Nr.1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai „viena vienota uzņēmuma” definīcijai;

• ja nodokļu maksātājs, kuram piemēro atbalstu nodokļu atvieglojuma veidā, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punkta „a”, „b” vai „c” apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts nodokļu atvieglojuma veidā.

* 09.05.2017. MK noteikumu Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju noteikumi”18. punkts:

Inženiertīkla pievada jaunu būvniecību, ierīkošanu, nojaukšanu vai pārbūvi viendzīvokļa dzīvojamajai ēkai pieguļošā zemes gabala robežās, ja inženiertīkla pievada būvdarbi neskar citu ārējo inženiertīklu aizsargjoslas un līdz viendzīvokļa dzīvojamajai ēkai pieguļošā zemes gabala robežai ir izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars, veic saskaņā ar atbilstoša būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādātu inženiertīkla pievada novietojuma plānu, kurā norādīts inženiertīkla pievada novietojums zemes gabalā un tā ārējie izmēri vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos). Novietojuma plāns ir saskaņojams ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav – ar tiesisko valdītāju un pakalpojuma snidzēju, kurš inženiertīklu pievadu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, tajā ietver tā izstrādātāja apliecinājumu par tā atbilstību normatīvo aktu prasībām, un tas nav saskaņojams ar būvvaldi. Vienu novietojuma plāna eksemplāru būvniecības ierosinātājs iesniedz pakalpojuma sniedzējam, kurš inženiertīklu pievadu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai. Ja pakalpojuma sniedzējs, kurš inženiertīklu pievadu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, nodarbina atbilstošu būvspeciālistu, tad viņš pats var izstrādāt šajā punktā noteikto inženiertīkla pievada novietojuma plānu. Būvvalde ir tiesīga prasīt iesniegt tai novietojuma plāna dublikātu vai kopiju un veikt būvdarbu tiesiskuma kontroli.

Finanšu ekonomikas nodaļas sniegto informāciju
publicēšanai sagatavoja
Sabiedrisko attiecību nodaļa

PAPILDUS INFORMĀCIJAI PAR NĪN ATLAIDĒM:
Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” www.likumi.lv
Saistošie noteikumi par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu mājas lapā www.jekabpils.lv Bezmaksas tālrunis 80205008
Finanšu ekonomikas nodaļa 65207424 vai 65207312
e-pasts: vpa@jekabpils.lv

Atstājiet komentāru