2023.gada 29. marts

Agija, Aldonis

Statistika par Jēkabpils novada pašvaldības policijas darbu 2022. gadā. Lielākais skaits administratīvo sodu piemēroti par alkohola lietošanu

Statistika par Jēkabpils novada pašvaldības policijas darbu 2022. gadā. Lielākais skaits administratīvo sodu piemēroti par alkohola lietošanu

2022. gadā Jēkabpils novada pašvaldības policijas Elektroniskajā notikumu žurnālā kopumā reģistrēti 2221 notikumi, liecina Jēkabpils novada pašvaldības policijas publicētā informācija tīmekļavietnē jekabpils.lv.

No tiem 184 materiāli nosūtīti pēc piekritības izskatīšanai Valsts policijai. Sagatavoti un nosūtīti 867 sarakstes dokumenti fiziskām un juridiskām personām.

Uzsāktas 1007 administratīvo pārkāpumu lietvedības ( 2021.gadā 442 lietvedības), 181 administratīvā pārkāpuma lietvedība uzsākta par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Sagatavotas un nosūtītas izskatīšanai Jēkabpils novada Administratīvajai komisijai 332 lietas – tajā skaitā par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumiem, kā arī audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai nepilngadīgām personām par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu. Joprojām lielākais skaits administratīvo sodu piemērots par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā cieņu aizskarošā stāvoklī, vai par alkohola lietošanu vietā, kur pašvaldība to nav atļāvusi – konstatēti 263 pārkāpumi. Jāpiezīmē, ka pārsvarā šos pārkāpumus atkārtoti izdara vienas personas, un gandrīz visos gadījumos šīs personas ir tikušas ievietotas Jēkabpils novada pašvaldības policijas speciāli ierīkotajās telpās atskurbšanai - 224 gadījumos.

2022. gadā konstatēts liels skaits pārkāpumu, kad nepilngadīgas personas lietojušas alkoholiskos dzērienus- 27, un smēķējušas - 87 gadījumi.  Liels pārkāpumu skaits saglabājas dzīvesvietas deklarēšanas prasību jomā. Konstatēti 77 pārkāpumi par dzīvošanu Latvijā,  nedeklarējot dzīvesvietu. Pirmo reizi konstatēti pārkāpumi uz ūdens – par Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma pārkāpumiem, un tieši – par ūdenstransporta līdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu ietekmē. Tāpat, veicot apkalpojamās teritorijas apsekošanu, konstatēti 7 pārkāpumi par Invazīvo augu un sugu apkarošanas noteikumu neievērošanu.

Sastādīti 167 lēmumi par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, tajā skaitā, veicot videomonitoringu, arī par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem Jēkabpilī Radžu ūdenskrātuves teritorijā vasaras atpūtas sezonā.

Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu 2022.gadā iekasēti 5540,00 euro.

Pašvaldības policijas priekšniekam vai vietniekam pārsūdzēti 36 pašvaldības policijas darbinieku lēmumi par soda piemērošanu  administratīvajās lietās, no tiem 11 atstāti negrozīti. Pārsūdzēti tikuši lēmumi par piemērotajiem sodiem ceļu satiksmes pārkāpumu jomā.

Otrs lielākais pārkāpumu skaits konstatēts par  Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumiem (atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem, a/m novietošana zaļajā zonā, neatbilstoša standarta ēku numerācijas zīmju izvietošanu, vai numerācijas zīmju neizvietošanu, ēku un īpašumu apsaimniekošanas pārkāpumi - zāles nepļaušana).

Izbraucot uz izsaukumiem par personu atrašanos sabiedriskā vietā iespējams alkohola reibuma stāvoklī, 22 gadījumos personas nodotas Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.

Bez tam, novēršot pārkāpumus, vai sniedzot atbalstu iedzīvotājiem, 60 gadījumos personas pēc viņu lūguma nogādātas dzīvesvietās un 10 gadījumos, konstatējot iespējamus likumpārkāpumus, personas nodotas Valsts policijas rīcībā.

Pašvaldības policija 2022.gadā veiksmīgi sadarbojusies ar vairākām valsts un pašvaldības iestādēm: ar Valsts policiju, Drošības policiju, Pārtikas un veterināro dienestu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts probācijas dienestu, Valsts darba inspekciju, Jēkabpils novada Bāriņtiesu, Jēkabpils novada sociālo dienestu, SIA “Privatizējamo JK namu pārvalde”, SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, SIA “Jēkabpils ūdens”, sniedzot atbalstu īpašumu, ģimeņu un ēku apsekošanā.

Pašvaldības policija nodrošinājusi sabiedrisko kārtību 18 masu pasākumos. Pēc COVID 19 infekcijas ierobežojumu atcelšanas, salīdzinājumā ar 2021. gadu, 2022. gadā masu pasākumu skaits palielinājās. Pašvaldības policija nodrošināja sabiedrisko kārtību gan Jēkabpils novada pagastu svētku pasākumu laikā, gan Jēkabpils pilsētas svētkos, gan 11. novembra svētku un 18. novembra Valsts svētku laikā, kā arī citos veselības veicināšanas un kultūras pasākumos.

Pašvaldības policisti nostiprinājuši arī zināšanas dažādās jomās, piedaloties attālinātās norises semināros un apmācību nodarbībās.

Darbu statistika:

1. Izskatīti iesniegumi, priekšlikumi, sūdzības, reģistrētie notikumi - 2221

2. Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām  - 867

3. Aizturētas personas un nogādātas policijas iecirknī (arī VP), tai skaitā PAT un SIT  -  272 (SIT 224, PAT 48)

4. Nogādātas/nodotas personas Neatliekamai medicīniskai palīdzībai  -  22

5. Nogādātas personas dzīvesvietā/VP60/  -  10

6. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā  -  18

7. Pieņemti lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās kopumā, tajā skaitā:  1007

7.1. par Jēkabpils pilsētas saistošo noteikumu pārkāpumiem - 181

7.2. par atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā, vai alkoholisko dzērienu lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība - 263

7.3. par dzīvošanu bez dzīvesvietas deklarēšanas -  77

7.4. par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu -  7

7.5. par emocionālu/fizisku vardarbību pret bērnu - 4

7.6. par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ja to izdarījis nepilngadīgais  - 87

7.7. par alkoholisko dzērienu lietošanu, ja to izdarījis nepilngadīgais - 27

7.8. par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem - 37

7.9. par epidemioloģiskās drošības regulējuma pārkāpumiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību (sejas masku lietošanas pārkāpumi) - 3

7.10. Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma pārkāpumi - 2

7.11. Par invazīvo augu un sugu apkarošanas prasību pārkāpumiem - 7

8. Pieņemti lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās par atteikšanos uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu/par administratīvās lietvedības izbeigšanu  -  160/4

9. Nosūtīti materiāli pēc piekritības Valsts policijai  -  184

10. Sagatavotas un nosūtītas administratīvo pārkāpumu lietas Administratīvajai komisijai (tajā skaitā par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu  -  332

11. Pārsūdzētie Jēkabpils novada pašvaldības policijas lēmumi, no tiem atcelti lēmumi  -  36/25

12. Pieņemti lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem  - 167

13. Informācijas sniegšana masu medijiem  - 11

Foto: No radio1.lv arhīva

Atstājiet komentāru