2022.gada 10. augusts

Audris, Brencis, Inuta

Jēkabpils novada domes ārkārtas sēdē izceļas nesaskaņas, lemjot par izpilddirektora izvēles procedūru

Jēkabpils novada domes ārkārtas sēdē izceļas nesaskaņas, lemjot par izpilddirektora izvēles procedūru

Piektdien, 5.novembrī, Jēkabpils novada ārkārtas domes sēdē, lemjot par konkursa izsludināšanu uz pašvaldības izpilddirektora amatu, domes koalīcijai un opozīcijai bija atšķirīgi viedokļi par amatpersonas izvēles procedūru, pirms lēmuma pieņemšanas izcēlās asa viedokļu apmaiņa.

Domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis (LZP) skaidroja, ka pašvaldības pēc administratīvi teritoriālās reformas var izvērtēt visus līdzšinējos izpilddirektorus, izvēloties amatpersonu apvienotās pašvaldības vadībai. Vienlaikus viņš uzvēra, ka saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" dome var iecelt un atbrīvot izpilddirektoru, savukārt amatam izpilddirektoru var virzīt domes priekšsēdētājs.

“:Ņemot vērā VARAM metodiku 2021.gada jaunizveidojamo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai, kas izdota saskaņā ar ATR likumu trešo sadaļu par pašvaldības administrācijas struktūru, saskaņā ar likumu Par pašvaldībām 21.pantu pašvaldības dome ieceļ un atbrīvo no amata izpilddirektoru, savukārt 68.pants noteic, ka pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikuma noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Saistībā ar ATR un ievērojot darba likumā ietverto regulējumu, jaunievēlētā pašvaldības dome var izvēlēties izpilddirektoru no apvienojamo novadu pašvaldības izpilddirektoru vidus, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, kvalifikāciju, darba rezultātus, un citus kritērijus. Ir notikusi visu apvienojamo pašvaldību izvērtēšanas procedūra, tajā visaugstāko novērtējumu saņēma Viesītes novada izpilddirektore Sanita Lūse, kurai tika izteikts piedāvājums ieņemt izpilddirektora amatu, diemžēl, no viņas ir saņemts rakstisks atteikums ieņemt šo amatu. Izvērtēšanas protokols liecina, ka novērtējumā aiz Sanitas Lūses seko trīs izpilddirektori ar vienādu punktu skaitu. Lai visiem nodrošinātu līdzvērtīgas starta iespējas, nodrošinātu labu pārvaldību un sekmētu profesionāļu piesaisti darbam pašvaldībā, valsts kanceleja rekomendē rīkot atklātus konkursus uz jebkuru amatu, kas papildus veicinātu atklātību un sabiedrības uzticēšanos atlases procesos pašvaldībā. Aicinu deputātus, sagatavoto lēmumprojektu par atklāta konkursa rīkošanu uz izpilddirektora amatu Jēkabpils novadā, atbalstīt. Aicinu visus šobrīd strādājošos apvienoto novadu izpilddirektorus izmantot iespēju piedalīties atklātā konkursā,” sacīja Jēkabapils novada mērs Raivis Ragainis (LZP). 

Konkursa izsludināšanai nepiekrita opozicionārs, bijušais Jēkabpils mērs Aivars Kraps (LA), uzskatot to par prettiesisku. Viņš norādīja, ka saņemot ārkārtas sēdes lēmumprojektus, nekavējoties iesniedzis deputāta pieprasījumu, kurā lūdzis sniegt atbildi, kādas amatpersonas piedalījās izpilddirektoru izvērtēšanā un kādi bija vērtēšanas kritēriji? Taču atbildi neesot saņēmis.

Raivis Ragainis (LZP) atbildēja, ka izvērtēšanā piedalījās viņš, viņa vietnieki, jurists, personāldaļas pārstāvis, bet precīzāk visus, kas piedalījās vērtēšanā, kā arī to, kādi bija vērtēšanas kritēriji,  viņš nevarot nosaukt, jo neesot pie rokas vajadzīgo dokumentu, bet Aivaram Krapam (LA) tikšot sniegta atbilde uz deputāta pieprasījumu.

Aivars Kraps (LA) turpināja: “Priekšsēdētājs citēja, es arī gribētu citēt: Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiku 2020./21.gada jaunveidojamo pašvaldību darbības uzsākšanai izpilddirektoram vajadzētu būt augsti kvalificētam un profesionālim, kompetentam pašvaldību darbības jautājumos, viņam jābūt nepieciešamā izglītība un pieredze, kas liecina par vadības un ekonomikas jautājumu pārzināšanu. Sakiet lūdzu, kolēģi, vai tiešām neviens no sešiem izpilddirektoriem neatbilda šiem kritērijiem?” 

“Kolēģi šis jautājums tomēr paliek manā pārraudzībā, jo kā es teicu, tālāk likumā ir 68.pants, kas  noteic, ka pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma domei tiek dots apstiprināt izpilddirektoru. Ja mēs šobrīd izvērtējot esam konstatējuši, ka mums liela daļa izpilddirektoru ir uz vienas līnijas, tad mēs ejam šo VARAM ieteikto un izstrādāto ieteikumu – izsludinām atklātu konkursu, kurā ir pilnīgi vienādas iespējas startēt visiem, savukārt mums ir iespēja visiem izvērtējamajiem pretendentiem prasīt viņu redzējumu, kā attīstīt jauno novadu. Tā ir tā atšķirība. Tāpēc mēs visus aicinām spert šādu soli – izsludināt atklātu konkursu uz pašvaldības izpilddirektora amatu. Visu cieņu visiem kolēģiem, kuri šo pienākumu veic ar dažādām sekmēm – labām vai sliktām, bet katrā ziņā veic. Viņiem ir iespēja piedalīties šajā konkursā un tas būs tikai labas pārvaldības princips,” norādīja Raivis ragainis (LZP). 

Aivars Kraps (LA) iebilda, ka šis lēmumu projekts no juristu puses netika saskaņots. Viņš atsaucās uz pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājas Lienes Liepas komentāru par sagatavoto lēmumprojektu, kurā pausts, ka tas neatbilst domes priekšsēdētāja izdotajam rīkojumam veikt savstarpējo esošo izpilddirektoru salīdzināšanu un kopumā tiesiskajam regulējumam, ko paredz Darba likums.

Arī domes sēdē Liene Liepa atzina, ka izsludināt konkursu nebūtu pareizākais lēmums, jo, ņemot vērā darbinieku izvērtēšanu un štata samazināšanu, būtu jāturpina līdzšinējo izpilddirektoru vērtēšana.

Pēc juristes komentāra, Aivars Kraps (LA) lūdza sēdes protokolētāju noteikti ieprotokolēt viņa sacīto sēdes protokolā un viņš vārds vārdā citēja juristu atzinumu par šo lēmumu. Aivars Kraps (LA) Radio1.lv atsūtīja šī atzinuma teksta foto.Aivars Kraps (LA) aicināja kolēģus nebalsot par lēmumprojektu, rēķinoties ar sekām, pieņemot prettiesisku lēmumu. Deputāts solīja vērsties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kas vērtēšot domes rīcību.

Arī bijušais domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs (Jēkabpils reģionālā partija) mudināja aizdomāties par sekām, paužot, ka ar šo lēmumu domes priekšsēdētājs "nobīda" līdzšinējo Jēkabpils izpilddirektoru Guntaru Goguli, kurš arī pašlaik turpina pildīt apvienotā novada izpilddirektora amatu.

“Es domāju, ka, pirmkārt, Raivi, tu esi apmaldījies trijās priedēs, otrkārt, vai tava sirdsapziņa ir tīra, pieņemot šādu lēmumu? Tu ļoti labi saproti, ka pretendents, kurš tika nobīdīts – Guntars Gogulis – ir augsti kvalificēts speciālists. Vai tavs lēmums nozīmē, ka pēdējos desmit gadus Jēkabpils pašvaldības izpilddirektora amatā ir bijis cilvēks, kas pilnīgi neko nesaprot un nezina? Es ļoti labi zinu, Raivi, ka tu pats būdams izpilddirektors Krustpils novada pašvaldībā gāji konsultēties un mācīties pie Guntara un tagad pēkšņi viņš vairs nekam neder? Tu man neiestāstīsi, ka šī komisija, kas izvērtēja visu sešu pašvaldību izpilddirektorus, novērtēja Guntaru zemāk par Viesītes pašvaldības izpilddirektori Sanitu, visu cieņu viņai, cepuri nost, bet šāds vērtējums nav objektīvs. Pasaki labāk skaidri un gaiši – mums viņš nav vajadzīgs, mums viņš ir neērts un traucē, meklēsim citu un tas būs objektīvi. Nevis tā kā tagad stāstīt kaut ko un piesaukt kaut kādus likuma punktus. Tu esi apmaldījies trijās priedēs - savā meistarībā. Sekas tam visam būs. Ticiet man,” sacīja Leonīds Salcevičs (JRP).

“Par priedēm un apmaldīšanos es gribētu teikt, ka, pirmkārt, jūs paši esiet apmaldījušies un, otrkārt, nevis Guntars mani mācīja izpilddirektora amatā, bet es viņu mācīju izpilddirektora amatam. Treškārt, mums šobrīd ir pilnīgi jauns novads, pilnīgi cita pašvaldība, kurai ir ne tikai pilsēta, bet 115 reizes lielāka teritorija un mums šobrīd ir vajadzīgs profesionālākais un labākais iespējamais kadrs. Es nekad neesmu teicis, ka Guntars nav speciālists, kurš šo darbu spētu padarīt, bet es izpilddirektoru gribu izvēlēties konkursa kārtībā. Tas ir mans uzstādījums,” uz izteiktajiem pārmetumiem atbildēja Raivis Ragainis (LZP).

Guntaram Gogulim pozitīvus vārdus veltīja arī Elīna Serkova (LA), saucot viņu par kompetentu amatpersonu, kura bauda darbinieku atzinību.

“Es gribētu izteikt par Guntaru Goguli savu personisko viedokli, tā kā esmu ilgus gadus ar viņu strādājusi kopā pašvaldībā, es viņu vērtēju ļoti augsti, kā ļoti kompetentu izpilddirektoru. Guntars Gogulis nenoliedzami ir baudījis darbinieku atzinību. Es gribētu Jums jautāt – vai uzskatāt, ka Guntars Gogulis nespētu vadīt jaunā Jēkabpils novada administrāciju?” jautāja Elīna Serkova (LA).

Raivis Ragainis (LZP) atzina, ka Guntaram Gogulim ir "ļoti daudz labu un kvalitatīvu īpašību, bet ir arī trūkumi. Šajā variantā, kad tiek izsludināts konkurss ir iespējas tajā piedalīties visiem apvienoto pašvaldību izpilddirekoriem, arī Guntaram Gogulim, tā mums ir iespējas gūt lielāku priekšstatu par viņu domām un redzējumu par pašvaldības nākotni," sacīja Raivis Ragainis (LZP), uzsverot, ka viņa mērķis, izsludinot konkursu, esot pašvaldībai gūt labāko no iespējamā.

Neapmierinātību ar notiekošo pauda arī deputāts Jānis Raščevskis (LA).

“Es, neatbalstu mūsu darba stilu, atkal kārtējā domes ārkārtas sēde, kopš jūlija, kā sākām darbu pašvaldībā ir notikušas četras kārtējās sēdes un septiņas ārkārtas sēdes.  Kas tad mums neļāva četru mēnešu laikā normāli, bez steigas izvērtēt izpilddirektora amata kandidātus, ka tas tagad jāsasteidz uz ārkārtas sēdi? Tā parasti tās lietas nedara. Esmu teicis un pārējiem deputātiem atgādināšu, ka pirms veidoja jaunā novada struktūru, bija jāizvērtē izpilddirektora kandidatūra, viņš jāieceļ un tad izpilddirektoram bija jāveido šī struktūra. Es labi saprotu, ka palikuši divi mēneši līdz jaunajam gadam, kad jāsāk darboties novada jaunajai struktūrai, tāpēc ir steiga, un jūs domājiet, ka tas, kurš tagad no malas atnāks visas lietas sakārtos? Es tam neticu.  Es domāju, ka mēs paši kaut kādā mērā esam  ārkārtas, ja mēs neprotam strādāt normāli, plānojot savu darba laiku, tad liekam visi nost mandātus un ļaujam strādāt tiem, kas to prot.  Nevar tā strādāt. Tas ir pilnīgi garām,  septiņas ārkārtas sēdes šajā laikā, kas absolūti nebija vajadzīgas un tagad vēl tādā ātrumā mēs lemjam par izpilddirektora izvēlēšanu?” bija neizpratnē Jānis Raščevskis (LA).

“Pašvaldība strādā un tāpēc ir šīs ārkārtas sēdes, ja neko nedara, tad pilnīgi pietiek ar parastajām sēdēm,” atbildēja Raivis Ragainis (LZP). 

“Ja mēs turpināsim tā strādāt, Raivi, tad tas viss prasās pēc demisijas un rezultātā, ticiet man, nekas prātīgs neiznāks,” norādīja Jānis Raščevskis (LA).

“Jāni, mēs nevaram aizliegt jums demisionēt,” atbildēja Raivis Ragainis (LZP).

Aivars Kraps (LA) pieļāva, ka rīkojoties pretēji juristu norādei gaidāmi tiesu darbi un jautāja: “Ja būs tāda situācija, ka cilvēks, kas jūsu skatījumā ir palicis par neprofesionāli, iesniegs prasību tiesā un tiesa viņu atjaunos amatā, kas uzņemsies atbildību? Kas segs iespējamo kompensāciju? Vai domes priekšsēdētājs šādā gadījumā atkāpsies no sava amata?”

“Noteikti, ka nē. Mēs ejam atbilstoši tam, kā redzam, kā pildām uzdevumu, jo likuma Par pašvaldībām 68.pants noteic, ka priekšsēdētāja pienākums ir domē celt priekšā un apstiprināt izpilddirektoru. Šobrīd par esošajiem pretendentiem šo pārliecību es neesmu guvis. Es uzskatu, ka es pildu domes priekšsēdētāja pienākumu – atrast labāko un kvalitatīvāko izpilddirektoru. Ja pašreizējais izpilddirektors piedalīsies konkursā, tad es nekādā veidā neesmu viņam liedzis parādīt labāko rezultātu un kļūt par visa novada izpilddirektoru. Tā ir mana atbilde,” norādīja Raivis Ragainis (LZP).

“Kas maksās izdevumus un  kompensāciju, ja būs tiesa un lēmums pašvaldībai nebūs labvēlīgs?” lūdza precizēt Aivars Kraps (LA).

Raivis Ragainis (LZP) norādīja, ja būs tāda situācija, tad arī lems par līdzekļu avotu.

Jānis Raščevskis (LA) vēlējās zināt, kā rīkosies pašvaldība, ja konkurss noslēgsies bez rezultāta. Raivis Ragainis (LZP) norādīja, ka varēs rīkot atkārtotu konkursu un satraukumam neesot pamata, jo līdz brīdim, kad tiks izraudzīts Jēkabpils novada izpilddirektors, Guntars Gogulis turpina strādāt izpilddirektora amatā.

Aivars Kraps (LA) norādīja, ka “tā ir ņirgāšanās, jā, Guntars Gogulis turpina pildīt izpilddirektora amatu, bet viņš turpina strādāt kā izpilddirektors, kuram faktiski ir izteikta neuzticība.” Aivars Kraps (LA) vērsās arī pie deputātiem, kas ievēlēti pašvaldībā pirmo reizi un līdz šim nav bijuši deputāti, jautājot “jūs saprotat, ka balsosiet pretlikumīgi? Jūs redzat jurista komentāru? Lēmums ir prettiesisks un balsojot jūs uzņematies atbildību par savu rīcību un jums būs jārēķinās ar sekām.” 

“Tas, ko jūs sakāt skan kā šausmu filma un biedēšana,” Aivara Krapa (LA) brīdinājumu komentēja Raivis Ragainis (LZP).

Ar vairākuma balsojumu "par" dome lēma izsludināt konkursu uz izpilddirektora amatu. “Par” balsoja – Raivis Ragainis (LZP), Aigars Nitišs (LZP), Aija Bojāre (LZP), Ainārs Vasilis (LZP), Aivars Vanags (JKP), Kaspars Štolnieks (JKP), Alfons Žuks (IA), Daina Vītola (IA), Daina Kalve (NA), Kārlis Stars (NA), Līga Kļaviņa (ZZS) un Mārtiņš Svilis (LRA). “Pret” balsoja – Aivars Kraps (LA), Andrejs Gavrilovs(Saskaņa), Elīna Serkova (LA), Jānis Raščevskis  (LA), Leonīds Salcevičs (JRP), Māris Trušelis (LA) un Māris Dimants (JRP).

Foto: No arhīva

Komentāri (0-10/28)

 • po
  09.11.2021 06:01
  Laikam pie izpilddirektoru izvērtēšanas, komisija bij kārtīgi lietojusi!
 • Marta
  09.11.2021 03:11
  Kāpēc Gogulis un opozīcija baidās no konkursa?
  Kā vispār var prātā ienākt doma, uz tik atbildīgu amatu nerīkot konkursu? Ja jau Gogulis ir tik spējīgs un labs, lai konkursā to pierāda. Vai tas nav kuriozs??? Uz visiem citiem amatiem var rīkot konkursus, bet uz šo nevar! Ielikteni Goguli jāieliek bez kokursa. Kā sacīt, AMATS UZ VISU MŪŽU.
 • buba
  08.11.2021 16:10
  vajag savus ielikteņus, tāpēc arī jāspēlē šādas spēlītes. Galvenais ir piķis pašiem un kāda interese par pilsētas uzplaukumu
 • Ozoliņš
  08.11.2021 12:05
  Kāpēc vajag juristus,ja neklausa tos?
 • Ruks
  08.11.2021 11:07
  Jautājums ir tikai viens- ko tā opozīcija tā dir.. plēš aizstāvot goguli??
 • Poga
  08.11.2021 11:03
  Gogulis pirkstu nepakustinās, ja negūs labumu sev. Šitie slavinošie komentāri visi no opozīcijas, jo kopā delas šeftājāt. Melna dvēsele ir jūsu ieliktnim.
  Viņš visu kārto ar meliem, šantāžu un savu interešu lobēšanu.
 • ???
  07.11.2021 20:05
  Jā, misteru Go varētu nomainīt! Bet ne jau Gvidiņu vietā
 • Gita
  07.11.2021 14:46
  Gribētu redzēt vadības amatu aprakstus un katru mēnesi aprakstu ar izdarītajiem darbiem.
 • Bardaks un nolaidība!
  07.11.2021 14:20
  Jā. Tūlīt. Drīz būs. Būs dzīve kā Krustpils novadā!
 • Jepils
  07.11.2021 14:08
  Lai ietu un attistitos ir jamaina Leo un Kraaaapa ielikteni. Mulkim skaidrs, kāpēc te tāda gaushanaas. UN! Neaizvietojamu cilvēku nav! Tā ka mieru- viss buus. Drīz!
123

Atstājiet komentāru