2021.gada 25. janvāris

Sigurds, Zigurds

Informācija juridiskām personām par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu Jēkabpilī

Informācija juridiskām personām par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu Jēkabpilī

Pamatojoties uz 20.03.2020. likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas pasākumiem sakarā ar Covid – 19 izplatību” un saskaņā ar 26.03.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”,  nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem ir tiesīgi pieteikties krīzes skartie nodokļu maksātāji:
1. kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies vismaz par 30 %;

2. kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies par 20 procentiem, ja tie atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

krīzes skartā darba devēja eksporta apjoms 2019. gadā veido 10 % no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 euro;
krīzes skartā darba devēja izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 euro;
ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz 500 000 euro.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kurus skārusi Covid -19 izraisītā krīze un, kuri atbilst augstāk minētajiem kritērijiem un vēlas pieteikties nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem, iesniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldībā motivētu iesniegumu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc nodokļa maksājuma termiņa iestāšanās vai īpašā krīzes regulējuma spēkā stāšanās dienas (22.03.2020.). Iesniegumā lūgums norādīt pieprasāmā samaksas termiņa pagarinājuma periodu vai nodokļu maksājumu veikšanas grafiku.

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Finanšu ekonomikas nodaļu zvanot pa tālruni 65207424.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Finanšu ekonomikas nodaļa

Atstājiet komentāru