2024.gada 23. maijs

Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

Preiļu novada dome pieņēmusi 2022. gada pašvaldības budžetu

Preiļu novada dome pieņēmusi 2022. gada pašvaldības budžetu

Ceturtdien, 3. februārī,  Preiļu novada dome ārkārtas sēdē pieņēmusi Preiļu novada pašvaldības 2022. gada budžetu. Administratīvi teritoriālā reforma, epidemioloģiskā situācija pasaulē, straujais energoresursu kāpums u.c. apstākļi apvienotā Preiļu novada domei budžeta plānošanu un sastādīšanu padarījusi gana sarežģītu. Domes deputāti, tiekoties vairākās sanāksmēs un domes sēdēs, ir raduši kopīgu risinājumu, lai nodrošinātu pašvaldībā iepriekšējos gados uzsākto aktivitāšu turpināšanu, kā arī veiktu iestrādes tālākai ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, t. sk. turpinot šī plānošanas perioda ES fondu apguvi. Pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums uz 2022. gada 1. janvāri bija 2 803 264 euro. Budžeta ieņēmumi 2022. gadā plānoti 21 093 086 euro, bet kopējie pamatbudžeta izdevumi – 23 896 350 euro apmērā.

“Šis ir pirmais gads, kad ATR rezultātā Preiļu novads, Riebiņu novads, Vārkavas novads un Aglonas novada daļa tika apvienoti vienā novadā un jaunā Preiļu novada pašvaldība ir visu iepriekšējo novadu institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Budžeta izskatīšanas laikā mēs redzējām to, ka katram novadam līdz šim, atsevišķi saimniekojot, bija savas stiprās puses, savas iestrādes attīstībai nākotnē, tai pašā laikā bija arī atšķirības teritoriju pārvaldīšanas modeļos, algu likmēs vienādos amatos. Tādēļ šī  gada budžeta projekts faktiski ir pārejas budžets, sava veida starpposms starp iepriekšējo periodu budžetu modeļiem un nākotnes budžetu, kādu mēs būsim izveidojuši, kad kopumā pieņemsim vienādus noteikumus visām teritorijām. Tas ataino šī gada vadības redzējumu par finanšu modeli, uz kura pamata mēs veiksim valsts pārvaldes deleģēto autonomo funkciju veikšanu, investīcijas uzņēmējdarbībā un pievilcīgas vides radīšanā,  lai veidotu labvēlīgākus apstākļus ceļā uz labklājīgu sabiedrību, kas ir viens no Preiļu novada attīstības programmas stratēģiskajiem mērķiem,” prezentējot budžeta projektu, sēdes laikā uzsvēra Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns.

Preiļu novada pašvaldības 2022. gada budžeta prioritātes ir cilvēkresursi, ekonomiskā attīstība un sociālā palīdzība. Vislielākais budžeta īpatsvars ir izglītības funkciju nodrošināšanai, t. sk. arī paredzēts finansējums skolēnu un skolotāju prēmēšanai par sasniegumiem olimpiādēs, skolēnu nometņu organizēšanai un skolēnu nodarbinātībai vasarā, tāpat tiks segti  skolēnu ēdināšanas izdevumi, transporta izdevumi uz skolu un atpakaļ.

Otrais lielākais budžeta īpatsvars ir piešķirts teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Preiļu novadā. Plānots saglabāt visas iesāktās atbalsta programmas, līdzfinansējumu tehnisko projektu izstrādei, energoefektivitātes auditu apmaksai, daudzdzīvokļu māju siltināšanai un iekšpagalmu labiekārtošanai, māju pieslēgšanai ūdensvadiem.

Plānots atbalsts iedzīvotāju labklājībai, nevalstiskajām organizācijām, mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Pašvaldība turpinās atbalstīt iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, līdzfinansējot iniciatīvas dažādos projektos un konkursos.

Prezentējot budžeta projektu, Ārijs  Vucāns uzsvēra, ka šogad ļoti svarīgi un pat novada attīstībai izšķiroši,  būs iepriekš veikto apjomīgo projektu pabeigšana, industriālās infrastruktūras zonas nododot investoru rīcībā. Tas radīs ienākumus un jaunas darba vietas, kas ir pamats labklājības pieaugumam novadā.

Ieņēmumi

Plānotos Preiļu novada pašvaldības budžeta ieņēmumus 21 093 086,00 euro apmērā veido:

nodokļu ieņēmumi:
6 871 017 euro iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
1 066 416 euro nekustamā īpašuma nodoklis (no tiem par zemi – 844 017 euro, par ēkām un būvēm – 158 350 euro, par mājokļiem – 64 049 euro, kas atbilst kopējam faktiskās izpildes līmenim 2021. gadā visiem apvienotajiem pagastiem);
1800 euro azartspēļu nodoklis;
36 120 euro dabas resursu nodoklis.
nenodokļu ieņēmumi:
1 198 356 euro no maksas pakalpojumiem;
388 951 euro valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem u.c.
transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi:
5 171 969 euro ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda;
5 190 75 euro valsts budžeta dotācija vērtēto ieņēmumu izlīdzināšanai;
585 517 euro ieņēmumi no citām pašvaldībām, tai skaitā par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem;
3 147 558 euro valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām astoņiem mēnešiem, ēdināšanas izdevumu segšanai 1-4. klases skolēniem, mācību literatūras/mācību līdzekļu iegādei, asistenta pakalpojumu nodrošināšanai invalīdiem, pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai, interešu izglītībai, dotācija sociālās aprūpes iestādēm u.c.;
809 859 euro Satiksmes Ministrijas mērķdotācija pašvaldībai autoceļu un ielu uzturēšanai.
Eiropas Savienības projektu finansējums 1 296 448 euro, kas ietver vienpadsmit dažādu jomu projektu realizēšanas izmaksas pašvaldībā (finansējums algoto pagaidu sabiedrisko darbu nodrošināšanai, finansējums projektiem “BJSS ēkas energoefektivitātes uzlabošana”, “Amatniecība – kā tūrisma produkts bez robežām”, “Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai”, “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” u.c.).
Izdevumi

Kopējie 2022. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 23 896 350 euro apmērā, aizdevumu pamatsummas un procentu samaksa 1 434 580 euro, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās 2 803 264 euro.

Izglītība

Vislielākā izdevumu daļa 41,48 % no 2022. gada kopējā pamatbudžeta paredzēta izglītībai  9 913 701 euro. Pirmsskolas izglītības iestādes  finansēšanai plānoti  1 546 098 euro. Pamatizglītībai, vispārējai izglītībai 2 450 538 euro un interešu izglītībai  2022. gada budžetā plānoti 1 675 857 euro. 2022. gadā plānots 100 % segt vispārizglītojošo skolu audzēkņu  ēdināšanas izdevumus. Šim mērķim ir atvēlēts 283 279 euro. Šogad no pašvaldības līdzekļiem tiks segti izdevumi pirmsskolas 5-6 g.v.  audzēkņu pusdienu izdevumu segšanai 53 024 euro apmērā.

Ceļa izdevumu segšanai skolēniem un skolotājiem piešķirti 15 900 euro. Ziemassvētku dāvanu iegādei plānoti līdzekļi 5120 euro. Norēķiniem ar citām pašvaldībām par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem paredzēti 269 500 euro. Asistentu pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādēs plānota dotācija 14 850 euro.

Pašvaldības attīstība, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un teritorijas attīstības izdevumiem 2022. gadā plānots izlietot 4 174 528 euro jeb 17,47 % no visiem plānotajiem budžeta izdevumiem.

Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido teritorijas, dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi Preiļu pilsētā 474 393 euro, pārējā novada teritorijā 1 130 092 euro, izdevumi ielu apgaismošanai visa novada teritorijā 139 991 euro.

2022. gada budžetā ir paredzēts līdzfinansējums energoefektivitātes auditu apmaksai daudzdzīvokļu māju siltināšanai 2700 euro, tehnisko projektu izstrādes apmaksai daudzdzīvokļu māju siltināšanai 4000 euro, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanai 37 571 euro, kā arī 8000 euro līdzfinansējums, lai nodrošinātu  pieslēgšanos ūdensvadam un kanalizācijai.

Izdevumi 40 000 euro apmērā plānoti īpašumu uzmērīšanai (t.sk. topogrāfiju izgatavošanai), 14 000  euro īpašuma novērtēšanai visā Preiļu novadā.

SIA “Preiļu saimnieks” autoostas teritorijā uzstādīs pagaidu moduļa ēku, tās īrei pašvaldības budžetā 2022. gadā ir ieplānoti 10 000 euro.

Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai plānoti 3 522 419 euro, kas sastāda 14,74 % no visiem pašvaldības plānotajiem izdevumiem. Labklājības pārvaldes budžeta izdevumi plānoti 1 239 972 euro. Lielākā daļa jeb 829 050 euro tiek plānoti sociālajam atbalstam iedzīvotājiem.

Tieši trūcīgo iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai tiks izlietoti vislielākie līdzekļi. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai plānoti 450 000 euro, dzīvokļu pabalstiem 60 000 euro.  Paredzēts atbalsts 5000 euro  krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem, 900 euro Covid-19 krīzes pabalstam.

Nemainīgi arī 2022. gadā nāksies izmantot audžuģimeņu pakalpojumus, kurās tikuši ievietoti novada bērni, un maksājumi audžuģimenēm ir plānoti 49 536 euro apmērā. 12 874 euro paredzēts izmaksāt bāreņiem. Mājas aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kā arī bērniem ar invaliditāti, tiek paredzēti 88 500 euro, tādējādi nodrošinot alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumam institūcijās.

Tāpat tiek paredzēts nodrošināt jau esošos sociālos pakalpojumus – Dienas aprūpes centra pakalpojumu, asistenta pakalpojumu, sociālās aprūpes pakalpojumus sociālajos aprūpes centros, nodrošināt dzīvojamo telpu pakalpojumu centrā “Līčos”,  grupu dzīvokļos,  nodrošināt sociālo rehabilitāciju krīzes centrā un citus sabiedrībā balstītos pakalpojumus Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros.

Vispārējie valdības dienesti

Vispārējo valdības dienestu izdevumus, kas sastāda 2 125 760 euro jeb 8,90 % no kopējiem izdevumiem, veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pakalpojumu, saimniecisko un kapitālo izdevumu apmaksa:

domes un novada pagastu pārvaldēm – 1 668 088 euro;
deputātu un komisiju izdevumiem – 179 966 euro;
aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei – 61 800 euro;
dzimtsarakstu nodaļai – 67 637 euro;
būvvaldei – 85 107 euro;
novada publicitātei – 51 114 euro;
Riebiņu un Aglonas Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem – 12 048 euro.
Izdevumi sedz pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšanu, t.sk. pašvaldības finanšu resursu plānošanu un pārvaldību, tiesiskuma nodrošināšanu un juridiskā riska mazināšanu domes darbībā, komunikācijas (tai skaitā ar iedzīvotājiem) nodrošināšanu, novada atpazīstamības veicināšanu nacionālā un starptautiskā līmenī, vienotu informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju stratēģiju un attīstības virzienu noteikšanu pašvaldībā un to efektīvu ieviešanu un darbību.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Lai pildītu pašvaldības autonomo funkciju – rūpētos par kultūru un sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu – ir izveidota Preiļu novada Kultūras un Tūrisma pārvalde, tās struktūrā ir 13 kultūras centri/tautas nami/kultūras nami, kuru izdevumu segšanai budžetā ir ieplānoti līdzekļi 813 850 euro apmērā. Pārvaldes struktūrā iekļaujas trīs muzeji – Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs, Vārkavas novadpētniecības muzejs un R. Mūka muzejs, kuru darbības nodrošināšanai budžetā paredzēti 171 934 euro.

Riebiņu multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Pakāpieni”, Preiļu novada jauniešu centra “Četri”, kā arī Aglonas Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra “Strops” aktivitātēm
2022. gadā plānoti 110 676 euro. Preiļu muižas kompleksa un parka uzturēšanai ieplānoti 70 721 euro. Preiļu Galvenās bibliotēkas un tās 18 struktūrvienību darbības nodrošināšanai paredzēti 614 019 euro, t.sk. bibliotēku grāmatu krājumiem  37 850 euro.

Pārējā ekonomiskā darbība

Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, sabiedriski nozīmīgo projektu atbalstam, novada nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējumam u.c. paredzētie finanšu līdzekļi. Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai 2022. gadā kopsummā plānoti 226 112 euro.

Nodrošinot sabiedrisko kārtību, Preiļu novadā atskurbtuves pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”, budžetā paredzot  32 920 euro.

Ekonomiskās darbības atbalstam komercsabiedrībām, saimnieciskās darbības veicējiem, kā līdzfinansējums iesniegtajiem projektiem, plānoti 30 000 euro, paredzot atbalstu ne vairāk kā 50 % no kopējām izmaksām līdz 3000 euro vienam projektam. Plānots atbalsts biedrību mazajiem projektiem – 16 100 euro apmērā. Tāpat tiks atbalstīti novada iedzīvotāju iesniegtie projekti konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2022”, kur paredzēts atbalstīt 20 projektus katru 500 euro apmērā. Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma atbalstam paredzēti 20 200 euro. Plānots tiek arī finansējums donoru kustības atbalstam 1910 euro. Tūrisma Attīstības un informācijas centra izdevumu segšanai plānoti 56 269 euro.

Citi izdevumi

2310 euro jeb 0,01 %  no 2022. gada budžetā plānotajiem izdevumiem ir paredzēti civilajai aizsardzībai. Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 0,13 % jeb 30 670 euro,
t. sk. 5000 euro finansējums Galēnu feldšeru – vecmāšu punkta ierīkošanai, valsts dotācija feldšeru-vecmāšu punktiem 25 670 euro.

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido Preiļu novada pašvaldības policijas un bāriņtiesas izdevumi. Šo funkciju nodrošināšanai kopumā plānoti līdzekļi 317 992 euro apmērā (pašvaldības policijai paredzēti 159 280 euro un bāriņtiesai 158 712 euro).

Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2022. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas kopā ar procentu maksājumiem  1 434 580  euro  apmērā.

Pašvaldības 2022. gada investīciju budžeta prioritātes:

energoefektivitātes un klimata pārmaiņu pasākumu īstenošana novadā;
industriālo zonu un inženierkomunikāciju izbūve ražošanas uzņēmumiem;
Preiļu muižas kompleksa un parka attīstība nozīmīga kultūras mantojuma saglabāšanai un citi objekti tūrisma pakalpojumu attīstībai Preiļu novada;
Preiļu novada ielu un lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana;
dabas, vēstures un kultūras mantojuma aktivitātes.
8. februārī 15.00 Preiļu novada pašvaldības Facebook lapā notiks tiešsaistes sanāksme, kuras laikā domes vadība skaidros pieņemto pašvaldības budžetu un iezīmēs turpmākā darba plānus. Ar Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajiem noteikumiem “Par Preiļu novada pašvaldības 2022. gada budžetu” drīzumā varēs iepazīties Preiļu novada pašvaldības mājaslapā (www.preili.lv) sadāļā Pašvaldība–>Budžets.

Atstājiet komentāru