2024.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Salas novada dome, neatbalstot novadu reformas likumu, vērsīsies Satversmes tiesā

Salas novada dome, neatbalstot novadu reformas likumu, vērsīsies Satversmes tiesā

2020. gada 10. jūnijā pieņemts Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (Likums). Likums ir stājies spēkā. Likuma pielikuma 19. punkts paredz Salas pagasta un Sēlpils pagasta iekļaušanu Jēkabpils novadā (Jēkabpilī). Šī tiesību norma, ciktāl tā skar pašvaldību, Salas novada domes ieskatā prettiesiski ierobežo pašvaldības tiesības, tādēļ tā neatbilst Latvijas Republikas Satversmei (vismaz 1. un 101. pantiem) un Eiropas vietējo pašvaldību hartai (vismaz 4. un 5. pantiem), liecina Salas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciālistes Jolantas Grandānes ievietotā informācija pašvaldības mājaslapā salasnovads.lv.

Salas novada domes uzskata, ka ar Likuma pielikuma 19. punktu pašvaldība ir prettiesiski pievienota Jēkabpils novadam (Jēkabpilij). Likums, ciktāl tas skar pašvaldību, nav pieņemts Satversmē noteiktajā kārtībā. Likums, ciktāl tas skar pašvaldību, neatbilst subsidiaritātes principam. Likums, ciktāl tas skar pašvaldību, nav pieņemts, pienācīgi konsultējoties ar pašvaldību un tās iedzīvotājiem. Likums arī citu apsvērumu dēļ neatbilst Latvijas Republikas Satversmei un Eiropas vietējo pašvaldību hartai.

Ievērojot minēto un, saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 7. punktu un 19. pantu, atklāti balsojot (8 - par, 1 - pret), Salas novada dome nolēma:

Sagatavot un iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 19. punkta, ciktāl tas paredz Salas pagasta un Sēlpils pagasta iekļaušanu Jēkabpils novadā (Jēkabpilī), atzīšanu par neatbilstošu Satversmei un/ vai Eiropas vietējo pašvaldību hartai.

Noteikt, ka pieteikuma Satversmes tiesai sagatavošanas laikā apstrīdamā tiesību norma un augstāka juridiska spēka normas, atbilstība, kurām tiek apstrīdēta apstrīdamā tiesību norma, var tikt precizētas.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot, Salas novada dome nolēma (8 - par, 1 - atturējās) slēgt juridiskās palīdzības līgumu ar Zvērinātu advokātu biroju par pieteikuma sagatavošanu un pārstāvību Satversmes tiesā - lietā par administratīvo teritoriālo reformu, apstrīdot tiesību normu vai normas, ar kurām noteikts, ka Salas novadā ietilpstošie pagasti tiek pievienoti Jēkabpils novadam.

Komentāri (0-2/2)

  • Aaa
    02.07.2020 23:10
    Par nodokļu maksātāju naudu tiesāsies? Visiem šiem novadiem ir katostrofāli lieli parādi valsts kasē un naudas nav, bet te pēkšņi ir par ko tiesāties.
  • Jānis
    02.07.2020 13:08
    Pūces darba bardaks kopā ar Turlasju u. c. s.....m!

Atstājiet komentāru