2020.gada 11. jūlijs

Leonora, Svens

Preses konferencē vienojas par turpmāku sadarbību

Preses konferencē vienojas par turpmāku sadarbību

Ar mērķi informēt par divu ar pusi gadu garumā paveikto biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” īstenotajā projektā “VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO DARBĪBAS ATBALSTS” 15. decembrī tika organizēta projekta noslēguma preses konference.

EEZ/Norvēģijas FI, Latvijas valsts un Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansētais projekts tika uzsākts 2013.gada vidū un noslēdzas 31.12.2015.

Ievadot preses konferenci, biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko pateicās projekta darbiniekiem un, uzsverot pašvaldības kā laba sadarbības partnera nozīmīgumu, arī klātesošajiem pašvaldības pārstāvjiem - Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam sociālos jautājumos Jānim Raščevskim un Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Margitai Liepiņai.

Par projekta “Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” realizācijas gaitā iegūto, sasniegumiem un rezultātiem informēja tā vadītāja Daiga Zaķe. Viņas sagatavotā prezentācija ar bagātīgu faktu un skaitļu materiālu klāstu apliecināja, ka projektā paredzētais ir īstenots pilnā apmērā. Ieskatam daži no tiem:


Vidusdaugavas reģiona attīstībai piesaistīti finanšu līdzekļi 66 400,69 EUR apmērā;
nodrošinātas darba vietas: 2013.g.- 9, 2014.g. - 12 un 2015.g. - arī 12 personām;
nodokļos no darbinieku algām samaksāti 7 395,52 EUR;
vietējiem uzņēmējiem par sniegtajiem pakalpojumiem samaksāti 41 628,95 EUR, u.c.;
ieviesti un par tradicionāliem kļuvuši NVO pasākumi: ikgadējais NVO forums, labdarības akcijas, brīvprātīgo godināšana, konsultācijas biedrību dibināšanas, grāmatvedības, lietvedības u.c. jomās;
izveidota Vidusdaugavas reģiona NVO koalīcija, vairots kvalitatīvas sadarbības nozīmīgums un veicināts radošums NVO darbībā;
reizi mēnesī izdota elektroniskā NVO avīze u.c.


Kā būtisku projekta panākumu D. Zaķe pieminēja to, ka Jēkabpils NVO resursu centra iniciatīva veicinājusi uzticēšanos gan starp biedrībām, gan starp NVO un pašvaldību.


Par projektu tā pēctecības aspektā stāstīja biedrības brīvprātīgā darba koordinatore Lāsma Zēberga, kura ir arī Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projekta “Volunteers change Jēkabpils” koordinatore. Jēkabpils NVO resursu centrs ir attīstījis un koordinē brīvprātīgo darbu ne tikai vietējā mērogā, bet ir akreditēts gan kā nosūtošā, gan kā uzņemošā, gan kā koordinējošā EBD organizācija. L.Zēberga īsumā informēja, ka šobrīd Jēkabpilī uzturas divas brīvprātīgās no Armēnijas un Rumānijas - jaunietes Jēkabpilī dzīvo jau no oktobra un līdz nākamā gada septembra beigām jēkabpiliešiem būs iespēja viņu vadībā papildināt angļu valodas zināšanas un, iespējams, gūt ierosmi pašiem kā brīvprātīgajiem doties uz kādu no Eiropas valstīm.


Līdz ar projekta “Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” realizācijas beigu termiņa pietuvošanos, noslēgumam tuvojas arī tā ietvaros notiekošā labdarības akcija “Pasniedz roku atbalstam! Kopā izveidosim Jēkabpils slimnīcas kapelu un kapelāna praksi!”. Par akcijas norisi informēja tās organizatore Ligita Upīte. Kopējā ziedojumos saņemtā summa precīzi taps zināma pēc visu ziedojumu kastīšu atvēršanas - šobrīd zināmā naudas ziedojumu summa ir aptuveni trīs tūkstoši eiro, bet ir arī ziedojumi no uzņēmumiem, kas izpaužas kā telpas vizuālā iekārtojuma projekta, remonta, elektroinstalācijas ierīkošanas, materiālu sagādes, mēbeļu izgatavošanas un citu kapelas izveidei nepieciešamo pakalpojumu nodrošinājums. Aktīva darba rezultāts vainagojies ar visa gada noslēgumam īpaši piemērotu notikumu – L.Upīte klātesošos ielūdza uz kapelas atvēršanas pasākumu 28.decembrī plkst.13.30.

Preses konferences dalībniekiem ar projekta darbinieku sagatavotās fotokolāžas palīdzību bija iespēja ieskatīties projekta dažādajās aktivitātēs divu ar pusi gadu garumā. Pēc oficiāli sniegtās informācijas preses konferencē turpinājās sarunas ar vērtējumiem par paveikto, kā arī ieteikumiem tālākai pašvaldības un NVO sektora sadarbībai.


Projekts ir noslēdzies, bet tā rezultātu precīzi raksturo Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētājas Agitas Pleiko teiktais, ka tas biedrībai ir devis pašapziņu un motivāciju turpināt iesākto EBD jomā, turpinot izdot E- avīzi, stiprinot Vidusdaugavas reģiona NVO koalīciju, kā arī sadarbību ar pašvaldībām, valsts iestādēm un citu reģionu NVO.

Anita Sproģe,
projekta “Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente

Atstājiet komentāru