2021.gada 20. jūnijs

Maira, Rasa, Rasma

Publiskai apspriešanai pieejama Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģija

Publiskai apspriešanai pieejama Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģija

Publiskai apspriedei līdz 20. maijam nodota Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģija 2021.-2027.gadam, informē Jēkabpils kultūras pārvalde.

Kultūras attīstības stratēģijā sniegts kultūras nozares esošās situācijas raksturojums, kultūras nozares SVID analīze, kultūras nozares attīstības vīzija un prioritātes, kā arī citu jautājumu izklāsts.

Veicot SVID analīzi, ka stiprās puses norādītas:

- Ģeogrāfiskais stāvoklis 
- Kultūras iestāžu izvietojums 
- Divas brīvdabas estrādes 
- Viens no vecākajiem pašvaldību muzejiem Latvijā 
- Muzeja brīvdabas nodaļa “Sēļu sēta” 
- Viena no senākajām mākslas privātgalerijām Latvijā 
- Augstas kvalitātes amatiermākslas kolektīvi 
- Mazākumtautību līdzdalība kultūras procesos 
- Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 
- Jēkabpils Mākslas skola 
- Spēcīgi kultūras nozares profesionāļi 
- Tradicionāli un iedzīvotājos popularitāti iemantojuši pasākumi - Savdabīgi, inovatīvi kultūras pasākumi 
- Plašs bibliotēku sniegto pakalpojumu klāsts 
- Iedzīvotāju interese par dalību amatiermākslas kolektīvos ir stabila ar tendenci pieaugt 
- Bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam vēlme apmeklēt bibliotēkas ir ar tendenci pieaug

Vājās puses:

- Neattīstīts un neizmantots Daugavas potenciāls kultūras pasākumu rīkošanā 
- Novecojusi un nepiemērota infrastruktūra kvalitatīvam kultūras piedāvājumam 
- Krustpils brīvdabas estrādē nolietojušās telpas 
- Daļēja kultūras iestādēs pieejamība personām ar kustību traucējumiem 
- Nepietiekama savstarpēja sadarbība ar apkārtējo novadu kultūras institūcijām 
- Nepietiekami izmantotas iespējas popularizēt pilsētu kā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā objekta vietu 
- Nepietiekami izmantotas iespējas piesaistīt finansējumu Latvijas un Baltijas liela mēroga kultūras pasākumu rīkošanā 
- Amatierkolektīvu vadītāju salīdzinoši liels vidējais vecums 
- Mūzikas un Mākslas skolās trūkst telpu lielu izstāžu un koncertu organizēšanai 
- Pilsētas dievnamos ērģeles ir nepamierinošā tehniskajā stāvoklī 
- Nemateriālā kultūras mantojuma intereses trūkums jauniešu vidū - Kultūras iestādēs trūkst mūsdienīga tehniskā nodrošinājuma 
- Nepietiekams pasākumu klāsts bērnu un jauniešu auditorijām 
- Nav izstāžu zāles mūsdienu mākslas izstāžu rīkošanai

Iespējas:

- Nozīmīgu kultūras pakalpojumu un kultūras norišu centra potenciāls 
- Atvieglota kultūras pasākumu organizēšana pēc novadu apvienošanas 
- Privātās un publiskās partnerības attīstīšana lielu kultūras pasākumu organizēšanā 
- Esošo un jaunu kultūras vietu attīstīšana un veidošana - Kultūras iestāžu un kultūras norišu vietu infrastruktūras uzlabošana 
- UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā punkta izmantošana atpazīstamības veicināšanai un kultūras notikumu popularizēšanai 
- Pilsētvides izmantošana pasākumu organizēšanai 
- Kopīga kultūras pasākumu veidošana ar sadraudzības pilsētām 
- Radošu personu, mākslinieku iesaiste pilsētas kultūras dzīves pilnveidošanā 
- Kvalitatīvu amatiermākslas kolektīvu attīstīšana 
- Starptautiskus projektu realizācija, piesaistot Eiropas finanšu fondu līdzekļus 
- Starpnovadu kultūras tradīciju un projektu veidošana 
- Profesionālu, jaunu kultūras nozares speciālistu piesaiste 
- Dalība Eiropas līmeņa iniciatīvā “Eiropas kultūras galvaspilsēta” 2027.gadā, stiprinās jaunveidojamā Jēkabpils novada atpazīstamību, vecinās kultūras ieguldījumu pilsētas ilgtermiņa attīstībā, kā arī kalpos par vienojošu pasākumu iedzīvotāju piederības stiprināšanā

Draudi:

- Piesātinātais kultūras un izklaides piedāvājums tuvākajās lielajās pilsētās 
- Neziņa par lielu kultūras pasākumu rīkošanas iespējam pēc pandēmijas 
- Iespējama amatierkolektīvu dalībnieku skaita samazināšanās laikā pēc ilgstošas kolektīvu dīkstāves 
- Finansējuma samazinājums kultūrai 
- Profesionālu producentu piedāvājuma samazinājums 
- Augsts bezdarba līmenis ietekmē noteiktu iedzīvotāju grupu kultūras patēriņu 
- Profesionālu amatiermākslas kolektīvu vadītāju nepietiekamība un novecošanās 
- Iespējama iedzīvotāju skaita samazināšanās 
- Pieaugošā konkurence finansējuma piesaistē projektu konkursos

Izstrādātās Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģijas 2021.-2027.gadam vīzija izceļ kultūras jomai raksturīgo, bet ir saistīta ar pilsētas kopējo ilgtermiņa vīziju līdz 2030. gadam, kas ir definēta Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.- 2030. gadam. 

Vīzija kultūras jomā: 

Jēkabpils – Sēlijas kultūras centrs, ar Latvijā unikālu kultūrvēsturisko telpu un identitāti. 
Dažādu kultūru, reliģiju tradīciju mijiedarbības vieta un, šai dažādībai saskaroties, krustojoties un esot aktīvā mijiedarbībā, veidojas unikāla kultūrvide, ar savu neatkārtojamu kultūras piedāvājumu. 
Ilgtspējīgs skatījums uz bagātīgo un daudzveidīgo kultūras mantojumu, sniedz iespējas aktivizēt materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma iesaisti aktuālajos kultūras un sabiedrības procesos. 
Jēkabpils kultūrvides dažādība iedvesmo, garīgi bagātina un mudina jaunradei. Pilsētas iedzīvotāji līdzdarbojas kultūras piedāvājuma radīšanā un patēriņā, veicina daudzveidīgajā kultūras mantojumā balstītas kultūrtelpas un kultūras piedāvājuma attīstību. 
Jēkabpils ir radošs, aktīvs kultūras dzīves virzītājspēks Zemgalē.

Noteiktās prioritātes kultūras jomā: 

Kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana 
Daudzveidīga un kvalitatīva kultūras piedāvājuma nodrošināšana 
Kultūras aktivitātēm piemērota, atbalstoša un ilgtspējīga infrastruktūra un vide 
Aktīvas un iekļaujošas kopienas iekļaujošas sabiedrības veidošanos. Veidošana un pieejamības nodrošināšana visām mērķgrupām

Jēkabpils Kultūras pārvalde aicina jēkabpiliešus piedalīties Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģijas publiskajā apspriešanā, sniedzot savus viedokļus un/vai priekšlikumus, rakstot uz jkp@jekabpils.lv.

Plašāk ar Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģiju iespējams iepazīties šeit - https://www.jkp.lv/wp-content/uploads/Jekabpils-pilsetas-kulturas-attist...

Atstājiet komentāru