2021.gada 13. maijs

Ira, Iraīda, Irēna, Irina

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā attālinātajā mācību procesā izdarīts ļoti daudz

12. martā apritēja gads, kopš Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, ar mazu pārtraukumu septembrī un oktobrī, norit attālinātais mācību process. Jau iepriekšējā mācību gada noslēgumā, izprotot situāciju, ka arī turpmāk būs jāstrādā attālināti, pedagoģiskās padomes sēdē pedagogi izvērtēja nepilnu 4 mēnešu pieredzi un izstrādāja ieteikumus, kā attālināto mācību procesu organizēt kvalitatīvāk. Veicot aptaujas, tika ņemts vērā arī audzēkņu viedoklis un izstrādātas vadlīnijas attālinātajam mācību procesam 2020./2021. m.g. (skatīt www.jak.lv). Pēc šīm vadlīnijām strādājam nu jau piekto mēnesi, pakāpeniski uzlabojot tiešsaistes mācību stundu kvalitāti un apgūstot jaunus IT rīkus.

Lai arī pedagogiem un administrācijai šajā ne vienkāršajā periodā ir bijuši psiholoģiski kāpumi un kritumi, izdarīts ir ļoti daudz.

Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra vadlīnijām aktualizēti vairāki iekšējās kārtības noteikumi. Būtiskākie - Stipendiju piešķiršanas nolikums un Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Izveidota sistēma izglītojamajiem nepieciešamās datortehnikas apzināšanai un izglītojamo nodrošināšanai ar to, kā arī, izvērtējot mācību rezultātus katru mēnesi, izveidota sistēma darbam ar audzēkņiem, kuriem ir zemi mācību sasniegumi. Tiek organizētas tiešsaistes tikšanās, kurās piedalās administrācijas pārstāvji, izglītības metodiķis, vecāki un izglītojamais. Tiek uzklausīti viedokļi un pārrunāta tālākā rīcība.

Lai dalītos pieredzē un mācītos cits no cita, tiek organizētas 5 –8 pedagogu sadarbības grupas, kurās tiek realizēta tiešsaistes stundu vērošana un analīze ar mērķi: pieredzes apmaiņa, savstarpēja atbalsta un ideju meklēšana, mācīšanās citam no cita. Refleksijas, pašvērtējuma prasmju attīstība, savas pieredzes analīze, lai uzlabotu skolēnu mācīšanu un mācīšanos. 

Liels paldies 18 pedagogiem, kuri ir piekrituši un darbojas pedagogu sadarbības grupās, jo, lai veiksmīgi ieviestu kompetenču izglītību, savstarpējā sadarbība ir viens no rezultāta stūrakmeņiem.

Pedagogu atziņas, izvērtējot sadarbības nodarbību ieguvumus:

“Saskaroties ar līdzīgām problēmām nodarbību organizēšanā, vērojot un pārrunājot tās, diskusijās rodas risinājumi. Vērtīga ir ikviena pieredze, jo tā mudina palūkoties uz ikdienas realitāti ar citu mācību priekšmetu skolotāju acīm. Arī šoreiz pārliecinājāmies, ka pozitīvais un atbalstošais darbojas ar lielāku spēku nekā kritika šajā ne vienkāršajā laikā”. 

“Vadot nodarbības attālināti, ir ļoti grūti redzēt sevi no malas un objektīvi novērtēt mācību procesa kvalitāti. Kolēģu vērojums un ieteikumi palīdz saskatīt gan labās lietas, gan iespējamos trūkumus stundas organizēšanā. Tas, ka kolēģi novērtē un izceļ it kā pašsaprotamas lietas, protams, rada gandarījumu un motivāciju turpmākajam darbam. Tāpat arī ļoti vērtīga ir pieredze, ko var gūt, vērojot kolēģu vadītās stundas. Katrā no tām var atrast kādu jaunu vai interesantu paņēmienu vai risinājumu, ko turpmāk izmantot savā darbā.”

Analizējot tiešsaistes nodarbības, pedagogi cits citu motivē ar labiem vārdiem un tādējādi cenšas saglabāt psiholoģisko noturību Covid – 19 krīzes laikā.
Tādēļ biežāk teiksim cits citam labus vārdus, jo tie uzmundrina un motivē!
Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības jomā I. Pastare.

Atstājiet komentāru