2020.gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

Jēkabpils Izglītības pārvalde atskatās uz paveikto 100 dienās

Jēkabpils Izglītības pārvalde atskatās uz paveikto 100 dienās

Izglītības pārvaldes prioritātes ir sadarboties ar valsts un citām pilsētas pašvaldības institūcijām, kas nodarbojas ar izglītības jautājumiem, veic darba koordinēšanu, lai sekmētu izglītības nepārtrauktību pilsētā.

Izglītības iestāžu vadītāji piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā konferencē Rīgā un Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils, Salas un Viesītes novadu izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku konferencē par aktuālajiem jautājumiem izglītības jomā.

Regulāri tiek organizētas Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu vadītāju sanāksmes par aktuāliem izglītības jautājumiem. Ir notikušas tikšanās ar izglītības iestāžu vadību, pedagogu kolektīviem, skolēnu vecāku padomēm, skolēnu pašpārvaldēm, apspriesti jautājumi par Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības koncepciju 2015-2025. Atbilstoši izstrādātajai izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības koncepcijai 2015-2025 uzsākts darbs pie 2. vidusskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās modernizācijas. Pašreiz notiek iepirkuma procedūra Jēkabpils 2.vidusskolas renovācijai, lai Jēkabpils 2.vidusskolā nākotnē būtu mūsdienu prasībām atbilstoša mācību vide, šajā mācību gadā 2.vidusskolā būs jāpiecieš zināmas neērtības.

Ir noticis arī iepirkums pirmsskolas izglītības iestādes “Bērziņš” renovācijai, pašreiz pirmsskolas izglītības iestāde “Bērziņš” ir pārvietota uz pagaidu telpām Jaunajā ielā 39i. Tiek domāts, lai atbilstoši pašvaldības finanšu resursu iespējām atvērtu papildus vienu grupiņu pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte”, līdz ar to samazinot rindas pirmsskolas izglītības iestādēs. Regulāri tiek veikta bērnu rindu uzskaite pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī obligātā vecuma bērnu uzskaite.

Izaicinājums ir arī pedagogu darba samaksas jautājums. Ja valdība radīs kompromisu un izpildīs nodomu protokolu par pedagogu minimālās likmes paaugstināšanu uz 710 EUR, tiks domāts, lai pedagogiem un atbalsta personālam, kuri saņems atalgojumu no pašvaldības budžeta, tiktu nodrošināts minimālās algas paaugstinājums.

Izglītības pārvalde veic pašvaldības stipendiju piešķiršanas procesa organizēšanu. Tiek izskatīti un apkopoti iesniegumi pašvaldības stipendijām, atbilstoši Saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem. Izskatīti pieteikumi par izglītības programmu licencēšanu. Bērnu un jauniešu 2018.gada vasaras brīvdienu nometņu pieteikumu apkopošana un izvērtēšana.

Kā katru gadu Izglītības pārvaldes darbinieki, Pašvaldības policijas priekšnieks I. Surkulis un Domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos L.Kļaviņa apmeklēja Jēkabpils izglītības iestādes. Tiekoties ar izglītības iestāžu vadītājiem, direktoriem, atbildīgajiem darbiniekiem, tika pārbaudīta dokumentācija, kas ļauj preventīvi novērst ar izglītību saistītu normatīvo aktu pārkāpumus noteiktos termiņos, atbilstība drošas vides prasībām, apzināti arī tie jautājumi, kuri būtu jāplāno atbilstoši budžeta iespējām. Pārrunātas kompetenču izglītības ieviešanas iespējas pilsētas izglītības iestādēs. Šogad Jēkabpils izglītības iestādēs darbu uzsākuši 4 jauni pedagogi.

Vispārējās izglītības iestāžu mācību procesu norise notika ierastajā kārtībā. Tika apkopoti 2017./2018. mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu rezultāti. Kopā 2.posma (novadu) olimpiādēs un konkursos no Jēkabpils pilsētas vispārizglītojošajām skolām piedalījās 671 skolēns. Koprezultātā 2.posma olimpiādēs 1.vietu ieguva 88 skolēni, 2.vietu-93 skolēni, 3.vietu-83 skolēni, atzinību saņēma 80 skolēni.

Tradicionāli maija pēdējā nedēļā tika organizēta Valsts olimpiāžu un konkursu, mākslinieciskās pašdarbības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu konkursu, skašu, festivālu kultūrā uzvarētāju apbalvošanas pasākums. Tika sumināti 23 skolēni- mācību priekšmetu valsts olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji un 17 viņu pedagogi, 43 mākslinieciskās pašdarbības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, skašu, festivālu kultūrā uzvarētāji, 20 viņu pedagogi, kā arī 10 mākslinieciskie kolektīvi un 15 to vadītāji.

Mācību gada noslēgumā normatīvo aktu ietvaros Izglītības pārvalde nodrošināja eksāmenu norisi Jēkabpils vispārējās izglītības iestādēs, skolēnu atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem un rezultātu apkopošanu. 2017./2018.mācību gadā Jēkabpils pilsētas skolās valsts necentralizētos valsts pārbaudījumus 9.klasē kārtoja 193 izglītojamie: Jēkabpils 2.vidusskolā- 43, Jēkabpils 3.vidusskolā- 45, Jēkabpils vakara vidusskolā- 8 un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā- 97 izglītojamie. Vidusskolas izglītības posmā kopskaitā fiksēti 175 valsts necentralizēto eksāmenu kārtošanas fakti un 568 centralizēto eksāmenu kārtošanas fakti.

Mācību gada noslēgumā normatīvo aktu ietvaros Izglītības pārvalde organizēja vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības dokumentu (apliecību un atestātu) veidlapu sagādi un uzskaiti Jēkabpils pilsētas skolu absolventiem.

Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. saistošo noteikumu Nr.31 „Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem”, tiek gatavoti Pārvaldes lēmumi iedzīvotājiem par atvieglojumu maksai ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības dibinātajās vispārizglītojošajās skolās tiek nodrošināta skolēnu ēdināšana, slēdzot līgumus ar publiskajā iepirkumā uzvarējušajām juridiskajām personām. Lai gūtu kompetentu apliecinājumu, ka ēdinātāji nodrošina skolēniem piedāvāto pārtikas preču un produktu kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas normām, kā arī noteiktu kaloritātes koeficientu un to atbilstību paredzētajām normām, nepieciešams regulāri veikt testēšanu un kontroli izglītības iestādēs. Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbojas ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”, kurš veic regulāras pārbaudes visās pilsētas izglītības iestādēs.

Pamatojoties uz MK 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, pārvaldē tiek skatīti problēmjautājumi, kas saistīti ar bērnu tiesību ievērošanu ģimenēs un izglītības iestādēs.

Izglītības pārvalde no Finanšu ekonomikas nodaļas ir pārņēmusi pienākumus par pašvaldību savstarpējo norēķinu administrēšanu. No jauna ir noslēgti papildus 15 līgumi - “Pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.

Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs (TITC) kļuva par Jēkabpils Izglītības pārvaldes struktūrvienību. Tā kā Jēkabpils TITC ir izglītības atbalsta iestāde formālās un neformālās izglītības programmu īstenošanai pieaugušajiem, centrā darbs tupināsies šajā jomā.

Tika iesniegts izglītības programmu piedāvājums ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3.kārtas izglītības iestāžu atlasē. Jūnijā ar Valsts izglītības satura centra valodas prasmes pārbaudi noslēdzās divu gadu Latvijas valsts budžeta finansētā programmas “Latviešu valodas apguve“ 2017.-2018.gads projekts “Latviešu valodas kursi Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu: Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes un Pļaviņu pilsētas iedzīvotājiem”. Projekta ietvaros latviešu valodu apguva 90 kursu dalībnieki, kuri mācījās A, B un C valodas prasmes līmeņa mācību grupās.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, tika rīkoti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi gan Jēkabpils pilsētas un tuvāko novadu, gan Jaunjelgavas, Pļaviņu, Līvānu, Krustpils, Viesītes, Salas, Jēkabpils novadu izglītības darbiniekiem par dažādām pedagoģiskajam darbam nepieciešamajām tēmām. Pašlaik tiek strādāts, lai sagatavotu interešu izglītības programmu klāstu pilsētas iedzīvotājiem rudens - ziemas periodam, par ko tiks sniegta informācija masu medijos.

Iekļaujošas izglītības atbalsta centrā pakalpojumus sniedz Izglītības pārvaldes logopēds, speciālais pedagogs, psihologi.

Vispieprasītākās nodarbības ir psihologu piedāvātā smilšu spēles terapija, kas palīdz izpaust emocijas, kontrolēt tās, palīdz atbrīvoties no iekšējās spriedzes.

Speciālā pedagoģe, strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem, savā darba ļoti bieži izmanto Widgit programmu. Šī programma tiek izmantota kā palīglīdzeklis savstarpējai komunikācijai, pielieto bērniem ar mācīšanās vai komunikācijas grūtībām – autisms, Dauna sindroms, disleksija u.c., bērniem, kuri sāk mācīties lasīt, vai kuriem ir grūtības ar iemācīšanos lasīt.

Logopēde darbā ar bērniem, kuriem ir valodas attīstības traucējumi, izmanto programmu „Klausies. Runā. Lasi. Raksti.” Kas ir strukturēts, multisensors mācīšanās līdzeklis - klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmju pilnveidošanai latviešu valodā bērniem no 3 gadu vecuma. Programma ir mūsdienīgs mācību līdzeklis bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar runas, valodas un komunikācijas traucējumiem - klausīšanās iemaņu veicināšanā/attīstīšanā un valodas prasmju pilnveidošanā/attīstīšanā.

2018.gadā noslēgti 8 deleģēšanas līgumi ar novadu pašvaldībām par Pedagoģiski medicīniskās komisijas funkciju deleģēšanu (Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes, Aknīstes, Pļaviņu, Neretas un Cesvaines novadu pašvaldībām).

Ir notikušas 62 PMK sēdes, izskatīti 110 izglītojamo lietas. Speciālisti ir veikuši psiholoģisko, logopēdisko un pedagoģisko izpēti, ir izsniegti 249 atzinumi.

Psiholoģe Kristīne Mežaraupe, kurai darba vieta ir PII “Zvaigznīte”, Jaunā iela 43, pēc vasaras brīvlaika bērnus sagaida un konsultē skaistākās, modernāk iekārtotās telpās.

Pārvaldes vadītājs Juris Līcis, analizējot iestādes paveikto pirmajās 100 dienās, atzīmē, ka ir paveikts ļoti liels un rezultatīvs darbs, kurš nebūtu iespējams bez ikviena Izglītības pārvaldes darbinieka iesaistīšanās un ieinteresētības. Labiekārtotas un aprīkotas darba telpas Draudzības alejā 26. Izstrādāta iestādes lietu nomenklatūra, izveidots arhīvs. Šis periods bijis nopietns pārbaudījums visiem: gan darbiniekiem, kuri strādāja līdz reorganizācijai, gan tiem, kas tika pieņemti darbā ar 2. maiju, gan izglītības iestāžu vadītājiem un direktoriem. Par lielāko pirmo 100 dienu sasniegumu Izglītības pārvaldes vadītājs uzskata izveidojušos savstarpējo uzticēšanos, kopīgo mērķu un ideju noteikšanu, pozitīvās vides veidošanos darba kolektīvā, par ko ir īpaši pateicīgs saviem kolēģiem Izglītības pārvaldē, skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils Izglītības pārvalde