2021.gada 13. maijs

Ira, Iraīda, Irēna, Irina

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina iesniegt idejas NVO projektu konkursam

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina iesniegt idejas NVO projektu konkursam

Jēkabpils pilsētas pašvaldība no 2.marta līdz 2.aprīlim plkst.17:00 aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt savas idejas 2020.gada NVO projektu konkursa 1.kārtai, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.

Saskaņā ar nolikumu, pašvaldība finansējumu piešķir nevalstiskai organizācijai, kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā vai, kuras aktivitāšu īstenošana tiek realizēta  Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kura ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar pašvaldību un kuras darbības mērķi atbilst tiem, kas ietverti projektu konkursa nolikumā.

NVO projektu aktivitātēm jāatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prioritātēm:

sociālās atstumtības riska mazināšana konkrētām sabiedrības grupām;
pilsētas vēstures izzināšana, popularizēšana un saglabāšana;
vides aizsardzības un vides izglītības veicināšana Jēkabpils sabiedrībā;
pilsoniskās sabiedrības veidošana un stiprināšana;
sabiedrības veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšana;
bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošana;
neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana;
tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana, aizsardzība un popularizēšana. 
Pašvaldība vienam projektam piešķir finansējumu ne vairāk par 1000 EUR.

Ar vienu NVO pašvaldība var noslēgt līgumu par ne vairāk kā divu konkursā iesniegto projektu realizēšanu kārtējā gada laikā.

Projektus jāiesniedz Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī vai sūtot elektroniski uz e-pastu pasts@jekabpils.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

Vēršam uzmanību, ka 13.februāra Jēkabpils pilsētas domes sēdē ir apstiprinātas izmaiņas “Nolikumā par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.

Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv , sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi, meklējot dokumentu “Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.

Arī 2020.gadā pašvaldība projektu iesniegšanu organizēs divas reizes gadā, publicējot informāciju mājaslapā www.jekabpils.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jēkabpils Vēstis”.

Atstājiet komentāru